Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, przedłożone przez ministra zdrowia

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, przedłożone przez ministra zdrowia


Proponowane zmiany wynikają z oceny dziesięciomiesięcznego okresu funkcjonowania ustawy o działalności leczniczej. Zgłoszono w nim wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz nieścisłości. Nowe propozycje usuną te niejasności i zagwarantują, że system ochrony zdrowia będzie funkcjonował bez zakłóceń.

Z założeń wyłączono problematykę ubezpieczeń z tytułu zdarzeń medycznych. Rozwiązania dotyczące tej kwestii zostaną przedstawione w projekcie nowelizacji ustawy.

Proponowane zmiany obejmą m.in. następujące kwestie:

• Katalog podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz prowadzenie przez nie działalności leczniczej
Doprecyzowano definicję "przedsiębiorstwa" przez jednoznaczne wskazanie, że w jednym przedsiębiorstwie wykonywany jest jeden rodzaj działalności leczniczej. Zdaniem projektodawców nie ograniczy to możliwości wykonywania przez ten sam podmiot różnych rodzajów tej działalności.

Zaproponowano, aby ratownictwo medyczne było wykonywane zarówno w ramach działalności ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej i całodobowej, w tym szpitalnej.

Kolejna kwestia dotyczy wykonywania działalności leczniczej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Chodzi o wyłączenie tej działalności z przepisu stanowiącego, że działalność lecznicza jest działalnością gospodarczą regulowaną. W konsekwencji organizacje te nie będą musiały rejestrować się jako przedsiębiorcy.

• Zaopatrywanie pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne
Rozszerzony zostanie przepis o danych identyfikacyjnych pacjentów szpitali, co odnosi się przede wszystkim do danych identyfikacyjnych noworodków. Nowy znak, zgodnie z założeniami, będzie uzupełniony o dane matki, płeć, godzinę i minutę urodzenia dziecka. Pozwoli to uniknąć pomyłek i zapewni prawidłowe ustalenie tożsamości noworodka.

• Zamówienia na świadczenia zdrowotne
Podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie mógł udzielać zamówienia na świadczenia, których sam nie wykonuje, ale które mieszczą się w profilu podmiotu przyjmującego zamówienie.

• Wsparcie związane z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową
Proponuje się wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji z budżetu państwa w wysokości spłaconych, przez podmioty tworzące, kredytów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Będzie to możliwe w ramach tych samych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.

Zgodnie z założeniami, w ustawie będą również uregulowane kwestie finansowe. Chodzi np. o możliwość przeksięgowania niezamortyzowanej części środków, które przed 1 lipca 2011 r. zwiększyły fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na międzyokresowe rozliczenia przychodów.

Zaproponowano określenie zasad ustalania wysokości dotacji i sposobu jej rozliczania dla podmiotów utworzonych w tym samym roku, w którym następuje przekazanie środków.


Zobacz także