Wniosek dotyczący utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pn. „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”, przedłożony przez ministra zdrowia.

Wniosek dotyczący utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pn. „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”, przedłożony przez ministra zdrowia.


Rada Ministrów zgodziła się na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą: „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” (Wydawnictwo). Ma ona powstać przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”. Organem założycielskim nowej jednostki będzie minister zdrowia.

Wydawnictwo będzie świadczyć usługi informacyjno-edukacyjne w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Przy pomocy swoich publikacji będzie udzielać merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Przede wszystkim będzie wydawać książki i czasopisma dotyczące problematyki uzależnień i problemów z nimi związanych. Poza tradycyjnymi publikacjami zajmie się także wydawaniem materiałów multimedialnych.

Źródłem przychodów Wydawnictwa będą wpływy ze sprzedaży świadczonych przez nie usług.

Obecne wydawnictwo było dochodowe i wpłacało zyski do budżetu państwa. Ma ono także wyrobioną markę na rynku księgarskim i ponad 2700 odbiorców swoich książek.
 


Zobacz także