Wniosek dotyczący utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”, przedłożony przez ministra zdrowia.

Wniosek dotyczący utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pn. „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie”, przedłożony przez ministra zdrowia.


Rada Ministrów zgodziła się na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą: „Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie” (PDZ Jurata). Powstanie ona na bazie istniejącej jednostki i przejmie jej zadnia, a organem założycielskim będzie dla niej minister zdrowia.

Przedmiotem działalności PDZ Jurata będzie prowadzenie bazy turystyczno-wypoczynkowej, która umożliwi aktywny wypoczynek i rehabilitację osobom niepełnosprawnym. Będzie on także organizować turnusy rehabilitacyjne. Zapewni obsługę konferencji, sympozjów, szkoleń i zjazdów, organizowanych zwłaszcza przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Oznacza to, że nowa jednostka dzięki udzielaniu pomocy osobom z różnymi schorzeniami będzie realizowała zadania publiczne w postaci promocji zdrowia, propagowania postaw prozdrowotnych i aktywnego wypoczynku.

Źródłem przychodów PDZ Jurata będą m.in. wpływy ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności statutowej. Zysk zostanie przeznaczony na rozwój działalności PDZ Jurata, w tym inwestycje i wzrost środków obrotowych. Nowa jednostka nie obciąży budżetu państwa dodatkowymi wydatkami.

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie tworzą 3 budynki: „Wielkopolanka”, „Marysieńka” i „Zatoka”. Jest w nim 135 miejsc noclegowych.

PDZ Jurata w latach 2009-2010 zorganizował turnusy rehabilitacyjne, w tym dla dzieci i ich opiekunów poszkodowanych przez powódź w Małopolsce (360 powodzian), czyli wspomógł rząd w działaniach na rzecz osób dotkniętych klęskami żywiołowymi. Ostatnio przeprowadzono w nim także szkolenia dla 570 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej związane z tzw. dopalaczami.
 


Zobacz także