Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przedłożona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przedłożona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Rząd zdecydował, że trzeba zmienić PROW na lata 2007-2013, aby środki z programu były efektywniej wydawane.

Pierwsza zmiana, to przekazanie dodatkowych 70 mln euro na modernizację gospodarstw rolnych. Środki te zostaną pozyskane z działań, które nie cieszą się największym zainteresowaniem beneficjentów. Chodzi o niewykorzystane: 10 mln euro na szkolenia zawodowe dla zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie; 40 mln euro na uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności oraz 20 mln euro na promocję i informację.

Druga zmiana będzie dotyczyć rolników, którzy użytkują łąki i pastwiska leżące na obszarach Natura 2000. Rolnicy ci otrzymywaliby płatność rolnośrodowiskową w pełnej wysokości, tj. 500 zł za każdy hektar trwałych użytków zielonych, niezależnie od ich wielkości. Obecnie pełna wysokość płatności przyznawana jest do 10 ha, następnie maleje, a w przypadku powierzchni powyżej 100 ha wynosi już tylko 10 proc. stawki podstawowej. Nowe rozwiązanie będzie formą rekompensaty za niedogodności związane z gospodarowaniem na obszarach Natura 2000, i tym samym powinno zachęcić rolników do prowadzenia działalności rolniczej metodami ekstensywnymi.

Kolejna zmiana to zniesienie powierzchni limitu 0,4 ha, do którego przysługuje płatność rolnośrodowiskowa. Obecnie wsparcie to mogą otrzymać rolnicy, którzy mają sady tradycyjne (chodzi o zagrożone zasoby genetyczne roślin) o powierzchni nie przekraczającej 0,4 ha. Maksymalna powierzchnia wsparcia ograniczona do 0,4 ha uniemożliwia rolnikom, którzy mają cenne sady o większej powierzchni, uzyskanie takiego wsparcia.

Ostatnią zmianę przeprowadzono, aby dostosować wypłaty rent strukturalnych do możliwości finansowych programu. W tym celu usunięto z niego zapis określający sztywną liczbę odbiorców tego świadczenia, aby jedynym warunkiem wypłaty renty strukturalnej były dostępne środki finansowe.
 


Zobacz także