Uchwała w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020, przedłożoną przez ministra funduszy i polityki regionalnej.


Budżet Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020 zwiększy się o 3 mln EUR. Środki zostaną przesunięte z pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna znalazły się zapisy wynikające ze zmian wprowadzonych do Umowy Partnerstwa (dokumentu, który pokazuje, na jakie cele rozwojowe rząd chce przeznaczyć pieniądze z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027). Chodzi o wsparcie ze środków pomocy technicznej działań koordynacyjnych (także o charakterze edukacyjnym i informacyjnym) pomiędzy Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi, a programami zarządzanymi centralnie przez Komisję Europejską (np. Erasmus+, Horyzont 2020).
Zaproponowane zmiany powinny przynieść następujące rezultaty:

właściwe przygotowanie się do rozpoczęcia perspektywy finansowej 2021-2027;
zapewnienie ciągłości funkcjonowania instytucji wdrażających politykę spójności do czasu uruchomienia wsparcia z pomocy technicznej z nowej perspektywy finansowej 2021-2027;
lepsza koordynacja pomiędzy Europejskimi Funduszami Inwestycyjnymi i Strukturalnymi a programami zarządzanymi centralnie przez Komisję Europejską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także