Uchwała Regulamin pracy Rady Ministrów

Rada Ministrów podjęła uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów, przedłożoną przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.


Projekt nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów opracowano zgodnie z Programem „Lepsze regulacje 2015”. Będzie on obowiązywał od początku 2014 r. Jego celem jest uporządkowanie przepisów dotyczących funkcjonowania Rady Ministrów i jej członków, co ma zwiększyć przejrzystość rządowego procesu legislacyjnego, czyli w praktyce poprawić tryb pracy nad dokumentami rządowymi.

Przede wszystkim zwiększono nacisk na przeprowadzanie konsultacji publicznych projektów dokumentów rządowych (konsultacje publiczne zastąpią konsultacje społeczne). Oczekuje się, że dzięki temu wzrośnie udział obywateli i ich przedstawicieli w procesie stanowienia prawa.

Przeprowadzanie konsultacji publicznych – przede wszystkim projektów aktów normatywnych oraz założeń projektów ustaw – będzie zasadą, działaniem rekomendowanym. Możliwe będzie odstąpienie od takich konsultacji w uzasadnionych przypadkach, ale pod warunkiem przedstawienia przez wnioskodawcę odpowiedniego wyjaśnienia. W procesie konsultacji będzie można szerzej wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej (np. internet) i prowadzić je w sposób bardziej otwarty, a nie tylko ograniczony do określonej grupy podmiotów. Wyniki konsultacji publicznych będą omówione w nowym dokumencie – raporcie z konsultacji dołączonym do projektu. Obecnie efekty konsultacji społecznych przedstawiane są w Ocenach Skutków Regulacji (OSR-y). Obowiązkowe będzie przeprowadzenie konsultacji publicznych projektu ustawy, który został zmieniony w stosunku do przyjętych założeń, które miały być podstawą jego opracowania, jeżeli założenia wcześniej konsultowano.

Wprowadzono wiele regulacji, które mają służyć likwidacji opóźnień w procesie legislacyjnym i przyczynić się do jego usprawnienia. Jedną z nich jest zwiększenie efektywności konferencji uzgodnieniowych przez stwierdzenie, że jeśli strona zgłosi uwagi, ale nie pojawi się na posiedzeniu, to będzie można uznać, że odstąpiła od zgłoszonych uwag.Zrezygnowano także z wyznaczania maksymalnego terminu na zgłaszanie uwag (obecnie 30 dni), a termin minimalny w przypadku aktów normatywnych wydłużono do 14 dni (np. rozporządzeń Rady Ministrów).

Określono odrębne terminy minimalne dla: projektu założeń ustawy – 14 dni; projektu ustawy – 21 dni; projektu rozporządzenia oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i rozporządzenia ministra – 10 dni. Terminy te będą stosowane w całym przebiegu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu. Nie wyłącza to oczywiście stosowania przepisów odrębnych, które wyznaczają szczególne terminy do przedstawiania stanowisk lub opinii.

Niezbędne rozporządzenia będą obowiązkowo dołączane do projektu ustawy przed skierowaniem jej na Komitet Rady Ministrów (obecnie najczęściej przesyła się je na etapie rozpatrywania projektu przez Radę Ministrów).

Ponadto, RCL będzie przygotowywało szczegółowe opisy procedur, stosowanych przy przyjmowaniu dokumentów rządowych, w zależności od ich rodzaju. Będą one służyć wszystkim zainteresowanym przebiegiem rządowego procesu legislacyjnego i różnicami między np. procedurą przyjmowania projektu ustawy na podstawie założeń i w przypadku braku takich założeń.

Ujednolicono reguły sporządzania dokumentów przedstawiających skutki projektowanych regulacji (test regulacyjny i OSR), co zwiększy ich czytelność i porównywalność, a w rezultacie ułatwi analizę przewidywanych efektów nowych przepisów a następnie ich ocenę. Wprowadzono możliwość sporządzania OSR przez szefa KPRM do projektu opracowanego przez innego wnioskodawcę (również bez polecenia premiera), jak też wymóg sporządzania OSR przez organ wnioskujący – na wniosek szefa KPRM – do projektu innego niż akt normatywny. Prowadzona będzie tzw. Ocena Skutków Regulacji ex-post. Ma to być ocena funkcjonowania obowiązującej ustawy, pod kątem realizacji jej celów, doboru  sposobów ich osiągania i skutków. OSR ex-post nie będzie przygotowywana obowiązkowo do każdej ustawy. Decyzję o przygotowaniu takiego dokumentu będzie można podjąć już na etapie prac nad projektem danej ustawy.

Do projektu ustawy wdrażającej przepisy unijne będzie można dodać przepisy, które nie mają charakteru dostosowawczego (tzw. nadregulacja) – jedynie na zasadzie wyjątku. Jeśli wnioskodawca do projektu ustawy wdrażającej regulacje unijne doda takie przepisy, to będzie musiał wykazać je w odrębnym zestawieniu (tzw. odwrócona tabela zgodności) i wyjaśnić ich zasadność.


Zobacz także