Rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przedłożone przez ministra zdrowia.

Rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przedłożone przez ministra zdrowia.


Rząd zdecydował o ustanowieniu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który będzie realizowany w latach 2011-2015. Będzie to pierwszy taki program poświecony problematyce zdrowia psychicznego.

Jego zasadniczym celem będzie promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Chodzi także o zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W programie założono również rozwój badań naukowych i tworzenie systemu informacji koniecznych do skutecznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Program będzie realizowany przez ministrów: sprawiedliwości, obrony narodowej, zdrowia, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz spraw wewnętrznych i administracji. W jego realizację zostanie zaangażowany Narodowy Fundusz Zdrowia oraz włączą się samorządy województw, powiatów i gmin. Będą mogły w nim uczestniczyć m.in.: organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe i kościoły. Realizacją programu będzie kierował minister zdrowia, koordynujący także wykonanie zadań.

Ustanowienie programu jest konieczne z wielu powodów. Po pierwsze od wielu lat rośnie liczba osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań. Od 1990 do 2004 r. liczba leczonych ambulatoryjnie wzrosła o 131 proc., a hospitalizowanych o 45 proc. Ocenia się, że co najmniej 10 proc. dzieci i młodzieży, tj. 900 tys. osób w wieku do 18 roku życia, wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej. Rośnie liczba osób po 65 roku życia potrzebujących opieki psychogeriatrycznej. Zagrożenie popełnieniem samobójstwa wciąż jest wysokie. W latach 1990-2004 o ponad 22 proc. wzrosła liczba samobójstw zakończonych śmiercią. Poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego stanowią bezrobocie, stres w pracy, bieda, emigracja zarobkowa, nadużywanie alkoholu i narkotyków. W tym kontekście realizacja programu powinna ograniczyć występowanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego oraz poprawić jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 


Zobacz także