Projekt ustawy o zmianie ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.


Wprowadzamy pełną elektronizację i uproszczamy proces oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Rozszerzamy krąg podmiotów leczniczych, dla których pozytywna opinia o celowości inwestycji (OCI) będzie warunkiem jej dofinansowania ze środków publicznych oraz uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ. Takie rozwiązania umożliwią bardziej racjonalne wykorzystanie środków publicznych w sektorze zdrowia.

Wprowadzamy całkowitą elektronizację procesu opiniowania inwestycji w ochronie zdrowia

  • Wnioski będą składane i procedowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Przyspieszy to postepowanie i uprości procedury objęte OCI.

Uproszczamy formularz wniosku o wydanie OCI

  • Wniosek i jego ocena będą dotyczyć całości inwestycji, a nie jak dotychczas jej poszczególnych elementów. Umożliwi to ocenę inwestycji jako jednej spójnej całości.

Włączamy nowe podmioty do procedury uzyskiwania OCI

  • Dla podmiotów leczniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego pozytywna OCI będzie warunkiem uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ oraz otrzymania dofinansowania do inwestycji ze środków publicznych.
  • Chodzi o zobowiązanie wielu podmiotów leczniczych, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków budżetu państwa, do uzyskiwania OCI w systemie IOWISZ.

Tworzymy nowe warunki ubiegania się o OCI

  • Znosimy konieczność ubiegania się o OCI w przypadku drobnych inwestycji – nie przekraczających 2 mln zł.
  • Tym samym opiniowaniu nie będą podlegać niewielkie inwestycje (np. zakup drobnego sprzętu diagnostycznego), które w małym stopniu wpływają na rozwój rynku usług medycznych.
  • Wprowadzenie limitu w wysokości 2 mln zł spowoduje eliminację wniosków o niskiej wartości inwestycyjnej oraz zapewni optymalny wybór inwestycji podlegających OCI.

Wzmacniany merytoryczną ocenę wniosków dla inwestycji strategicznych

  • Dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych.

- Komisja będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym, powołanym przy ministrze zdrowia.
- Utworzenie Komisji zwiększy efektywność kontroli nad inwestycjami o wysokiej wartości. Komisja zapewni bardziej efektywną i profesjonalną kontrolę wniosków dotyczących najbardziej kosztochłonnych inwestycji, w znacznym stopniu oddziałujących na rynek usług medycznych.
- W skład Komisji wejdzie po jednym przedstawicielu wskazanym przez szefa KPRM i prezesa NFZ oraz ministrów (działowych): finansów, rozwoju regionalnego i zdrowia.

Określamy termin ważności OCI

  • OCI będzie ważna przez 3 lata od dnia jej wydania (obecnie opinie są wydawane bezterminowo).

Wejście w życie 

  • Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Zobacz także