Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.


Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym. Dzięki wprowadzeniu systemu m.in. gospodarstwa domowe będą rozliczane za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, a nie zgodnie z prognozami oraz bez konieczności fizycznej obecności inkasenta.

System inteligentnego opomiarowania

  • Dzięki wprowadzeniu systemu:

- odbiorcy – głównie w gospodarstwach domowych – będą rozliczani za energię elektryczną zgodnie z rzeczywistym zużyciem, a nie według prognoz;
- odczyt odbędzie się bez konieczności fizycznej obecności inkasenta;
- odbiorcy uzyskają dostęp do swoich danych pomiarowych;
- możliwe będzie automatycznie naliczanie bonifikaty za niewłaściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej;
- skrócony zostanie czas związany ze zmianą sprzedawcy energii;
- zniesione zostaną bariery dotyczące wejścia na rynek nowych sprzedawców.

  • Do końca 2028 r. planuje się zainstalowanie liczników zdalnego odczytu u co najmniej 80 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych.

Pozostałe rozwiązania

  • Zwiększona zostanie ochrona konsumentów na rynku energii i paliw gazowych. Chodzi o wprowadzenie zakazu zawierania umów przez sprzedawców energii i gazu w formie akwizycyjnej, tzw. „door to door”.
  • Wprowadzono kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi magazynów energii.
  • Usprawniono kontrolę i nadzór na rynkiem energii, paliw gazowych oraz paliw ciekłych.
  • Wprowadzono ułatwienia dla działalności przedsiębiorstw energetycznych polegające m.in. na stworzeniu ram prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Zobacz także