Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.


Ujednolicono i usprawniono wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów. Wprowadzono także rozwiązanie dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

Rozwiązania dotyczące postępowania i decyzji celnych

 • Obecnie w przypadku importu towarów prowadzone jest postępowanie celne i podatkowe. W wyniku tych postępowań – w zależności od rodzaju towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji. Dotyczą one należności celnych i podatkowych oraz opłat: emisyjnej – płaconej przez firmy, które wprowadzają na polski rynek paliwa silnikowe oraz paliwowej – płaconej m.in. przez producentów paliw silnikowych).
 • Po zmianach, prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla wszystkich należności i opłat oraz zostanie wydana tylko jedna decyzja obejmująca cło, podatki i opłaty.
 • Rozwiązanie to ograniczy koszty po stronie przedsiębiorcy i urzędu celno-skarbowego oraz ułatwi i usprawni działalność importową.
  • Dzięki zmianom importerzy będą mogli sprawnie załatwiać sprawy związane z należnościami celnymi i podatkowymi.
  • Zmniejszą się także koszty prowadzonego postępowania przez ograniczenie nadmiernej wysyłki korespondencji, a sam proces wymiaru należności stanie się prostszy.
 • Rozwiązanie to było postulowane przez podmioty zaangażowane w obrót towarowy z zagranicą oraz Krajową Administrację Skarbową.

Rozwiązania dotyczące identyfikacji podatników

 • Cudzoziemcy zatrudniani w naszym kraju będą mogli uzyskać numer PESEL. Ułatwi to ich identyfikację do celów podatkowych, co będzie korzystne nie tylko dla nich samych, ale i dla płatników ich zatrudniających oraz organów podatkowych (przyczyni się to do prawidłowego rozliczenia podatków).

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

 • Przewidziano zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu.
 • Opłata paliwowa będzie zwracana ze środków wcześniej wpłaconych do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).
 • Informacje o opłacie emisyjnej (w przypadku importu paliw silnikowych) będzie przyjmował naczelnik urzędu celno-skarbowego (dotychczas było to zadanie naczelnika urzędu skarbowego).

Rozwiązania dotyczące gier hazardowych

 • Podmioty organizujące gry hazardowe będą przekazywać wymagane prawem informacje (zgłoszenia) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to uproszczenie i przyspieszenie prowadzenia spraw dotyczących gier hazardowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także