Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów.


Proponowany projekt ma na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów, określających zasady i warunki powierzania przez banki przedsiębiorcom czynności z zakresu działalności bankowej do aktualnie istniejących potrzeb rynku finansowego.

Projektowane przepisy usuwają bariery i obciążenia administracyjne, w tym obowiązki informacyjne banków oraz wprowadzają udogodnienia w korzystaniu z instytucji outsourcingu. Jednocześnie nowe rozwiązania zapewniają właściwy nadzór nad wykonywaniem powierzonych przez bank czynności.

Liberalizacja dotychczasowych zasad w zakresie outsourcingu bankowego oraz umożliwienie powierzania przedsiębiorcom czynności z zakresu działalności bankowej w większym wymiarze niż na gruncie dotychczasowych przepisów, powinna skutkować obniżeniem kosztów działalności prowadzonej przez banki i w konsekwencji wpłynąć na niższe ceny usług bankowych oraz zwiększyć dostępność kredytów dla ludności (w tym kredytów i pożyczek dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców).

Najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji Prawa bankowego dotyczą:

• rozszerzenia definicji przedsiębiorcy na gruncie ustawy Prawo bankowe, tak aby możliwe było powierzanie czynności osobom fizycznym, będącym wspólnikami spółek cywilnych,

• rozszerzenia ustawowego katalogu czynności, których powierzenie do wykonywania przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu nie wymaga zezwolenia KNF,

• ograniczenia wymogu powierzania przez banki czynności przedsiębiorcom na podstawie umowy agencyjnej,

• uregulowania zasad i warunków powierzenia przez przedsiębiorcę, będącego stroną umowy zawartej z bankiem, innemu przedsiębiorcy wykonywania określonych czynności objętych umową outsourcingu (tzw. podoutsourcing),

• ograniczenia obowiązków informacyjnych banku w związku z zawarciem umowy outsourcingu - zastąpienie obowiązku zawiadamiania KNF o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu, wymogiem prowadzenia przez bank ewidencji tego typu umów,

• modyfikacji przepisów dotyczących tzw. outsourcingu zagranicznego, chodzi o brak wymogu zezwolenia KNF w przypadku umów przewidujących, że powierzone czynności będą wykonywane na terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej.


Zobacz także