Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.


Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o zwiększenie odporności banków i domów maklerskich na wypadek wystąpienia kryzysu na rynku finansowym.

Zmiany dotyczą wejścia w życie unijnych przepisów dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. Jest to związane z kontynuacją reformy przeprowadzonej przez Unię Europejską w odpowiedzi na kryzys finansowy z lat 2007–2008.

Nowe zasady działalności banków

  • Prawo bankowe obejmie swoim zakresem finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej. W projekcie wskazane zostały zasady ich organizacji, działalności oraz nadzoru nad nimi.
  • Nowe przepisy wzmocnią bazę kapitałową banków oraz lepiej zabezpieczą je przed utratą płynności.
  • Usprawniona zostanie wymiana informacji między Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnego na temat banków i domów maklerskich.

Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne

  • Banki będą objęte nowymi normami regulacyjnymi i sprawozdawczymi, które przyczynią się do zwiększenia ich odporności na kryzysy finansowe.
  • Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na podmiot nadzorowany (np. bank i dom maklerski) dodatkowe obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć ich częstotliwość. Jednak dodatkowe obowiązki będą mogły być nałożone tylko w przypadku, gdy będą proporcjonalne i niezbędne do sprawnego nadzoru.
  • Mniejsze banki (o prostszym modelu biznesowym) będą miały mniej wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji. Chodzi o to, aby obciążenie obowiązkiem sprawozdawczości mniejszych banków było proporcjonalne do skali ich działalności i ewentualnego ryzyka.
  • Podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, będzie musiał także przekazać informacje o podmiotach należących do tej samej grupy oraz o powiązaniach w ramach tej grupy.
  • Oddziały banków zagranicznych będą musiały przedkładać Komisji Nadzoru Finansowego roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych  przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

 


Zobacz także