Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przedłożony przez ministra edukacji i nauki.


Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi m.in. o ocenę proporcjonalności przepisów dotyczących dostępu do zawodów regulowanych i działalności regulowanych (tj. takich, które wymagają szczególnych kwalifikacji zawodowych do ich wykonywania, jak np. geodeta, adwokat czy architekt).

Unijne państwa są zobowiązane m.in. do oceny proporcjonalności oraz uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru wymagań, które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych. Dzięki temu zostanie zapewniona porównywalność wymogów dotyczących tych zawodów w poszczególnych państwach UE.

 Najważniejsze rozwiązania

  • Określone zostały zasady, z którymi przepisy regulacyjne dotyczące m.in. zawodów regulowanych muszą być zgodne, tj. czy są one proporcjonalne, mają uzasadniony charakter oraz są niedyskryminujące.
  • Wskazane zostały kryteria oceny przepisów regulacyjnych oraz  procedury mające zapewnić zgodność tych przepisów z unijnymi zasadami. Chodzi o przeprowadzanie ocen projektowanych przepisów (ex ante) oraz monitorowanie ich zgodności w czasie ich obowiązywania.
  • Wprowadzony został obowiązek przedstawienia – w uzasadnieniu projektu aktu prawnego albo w załączniku do oceny skutków regulacji – powodów uznania projektowanych przepisów regulacyjnych lub wymogów dotyczących świadczenia usług transgranicznych za zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru.
  • Wprowadzono obowiązek przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawnych zawierających przepisy regulacyjne lub wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Zaproponowane przepisy zapewniają porównywalność i przejrzystość wymogów dotyczących dostępu i wykonywania zawodów regulowanych. Powinno to pozytywnie wpłynąć na swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, co w konsekwencji może korzystnie oddziaływać na polski rynek pracy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także