Projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administra

Projekt nowelizacji ustawy uwzględnia wymogi wspólnotowe związane z przemieszczaniem się i pobytem obywateli Unii Europejskiej na terytorium państw członkowskich.


Zaproponowano zniesienie opłat za wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu w Polsce obywatela Unii Europejskiej lub wydanie karty pobytu członkowi jego rodziny.

Założono, że jeśli obywatel UE pracował w naszym kraju, ale nie zachował prawa do pobytu w nim, to jego dziecko będzie mogło pozostać w Polsce do czasu zakończenia nauki lub studiów. Rodzicowi, który sprawuje opiekę nad takim dzieckiem, będzie przysługiwało prawo pobytu w naszym kraju do osiągnięcia przez nie pełnoletności, a czasami także dłużej do momentu zakończenia przez nie nauki lub studiów.

Zgodnie z projektem, obywatelowi UE (lub członkowi jego rodziny, który nie jest obywatelem Unii) w decyzji o jego wydaleniu zostanie zawarty nakaz opuszczenia Polski w terminie nie krótszym iż 31 dni, z możliwością wyznaczenia krótszego czasu. Doprowadzenie takiej osoby do granicy będzie zadaniem komendanta oddziału Straży Granicznej.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 


Zobacz także