Projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin  oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadzono także instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE oraz uregulowano nowe podstawy prawne dotyczące odmowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu. Zapewniono także stosowanie przez Polskę umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE w przypadku praw pobytowych obywateli brytyjskich i członków ich rodzin.

Rozwiązania dotyczące przemieszczania się i pobytu w UE

  • Wprowadzono przepisy, które w pełniejszy sposób dostosowują polskie prawo do unijnej dyrektywy, w szczególności w kwestii ograniczenia prawa do swobody przepływu osób ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz nadużycie prawa. Zaproponowane rozwiązania uwzględnią również aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.
  • Wprowadzono instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE oraz uregulowano nowe podstawy prawne odmowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu.
  • Wprowadzono zmiany nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE niebędących unijnymi obywatelami.
  • Zaproponowano rozwiązania pozwalające na pobieranie odcisków linii papilarnych od członków rodziny obywateli UE, a także zamieszczanie ich w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu wydawanych członkom rodziny obywateli UE.
  • Wprowadzono przepisy dotyczące zwrotu dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, zgłaszania ich utraty lub uszkodzenia oraz procedury ich anulowania.

Rozwiązania dotyczące uprawnień Straży Granicznej

  • Aby poprawić jakość prowadzonych postępowań administracyjnych, wprowadzono przepisy, które pozwolą Straży Granicznej na przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa.
  • Straż Graniczna zyskała kompetencje związane z wydawaniem decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami UE.
  • Wprowadzono przepisy dotyczące postępowania w sprawie zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców.

Stosowanie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE

  • Wprowadzono przepisy dotyczące zapewnienia stosowania przez Polskę „Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej”. Chodzi o zasady wjazdu i pobytu obywateli brytyjskich, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania tej umowy na terytorium Polski – po okresie przejściowym, który kończy się 31 grudnia 2020 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Wyjątkiem będą przepisy dotyczące nowych zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które zaczną obowiązywać 2 sierpnia 2021 r. Takie rozwianie pozwoli na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej i karty stałego pobytu, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem.


Zobacz także