Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.


Przepisy ustawy o umowie koncesji zostały dostosowane do ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętej w 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie regulacji, które dotyczą podobnych obszarów tematycznych.

Dostosowane zostaną przepisy dotyczące:

  • definicji zamawiającego,
  • wyłączeń stosowania ustawy o umowie koncesji,
  • progu stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do zawierania umów,
  • przepisów dotyczących informacji w sprawie aktualizacji co dwa lata wartości progu unijnego dla umów koncesji podawanej przez Komisję Europejską,
  • tzw. koncesji mieszanych obejmujących jednocześnie różne rodzaje umów koncesji (roboty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne szczególne usługi). Dotyczy to także koncesji udzielanych na podstawie różnych reżimów prawnych, tj. obejmujących zarówno umowy koncesji, jak również m.in. zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, czy zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  • uwzględnienia – wśród zasad zawierania umów koncesji – konieczności wykrywania i eliminowania konfliktów interesów,
  • umów koncesji zastrzeżonych,
  • obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji oraz kryteriów oceny ofert,
  • zasad wnoszenia skarg do sądu w ramach środków ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji.

Zaproponowane zmiany mają na celu wyeliminowanie różnic interpretacyjnych dotyczących odmiennego uregulowania analogicznych instytucji prawnych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji. Projekt obejmuje również zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych, w tym skreślenie regulacji dotyczącej zamówień bagatelnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.


Zobacz także