Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.


Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 r. Zawiera ona szczególne i nadzwyczajne rozwiązania, które niwelują negatywny wpływ COVID-19 na realizację unijnych programów operacyjnych. Dotychczasowe przepisy umożliwiały korzystanie ze specustawy jedynie do 31 grudnia 2020 r.

Specjalna ustawa funduszowa wprowadziła przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ze względu na wyjątkowy charakter okoliczności, specustawa zawiera odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania unijnych projektów.

  • Wydłużenie działania specustawy funduszowej pozwoli sfinalizować wdrażanie maksymalnej liczby projektów w warunkach dobiegającej końca perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
  • Rozwiązanie to jest zbieżne z podejściem prezentowanym na poziomie Unii Europejskiej, która zamierza rozszerzyć czasowo zakres stosowania przepisów prawnych służących zwalczaniu skutków COVID-19 aż do końca 2023 r.
  • Zaproponowano również rozwiązania pozwalające przyspieszyć przygotowanie programu finansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego Plus na zwalczanie deprywacji materialnej. Społeczno-gospodarcze skutki COVID-19 mogą bowiem zwiększać ryzyko wystąpienia czy pogłębienia zjawiska ubóstwa.
  • Wprowadzono nowy instrument polityki rozwoju, tj. plan rozwojowy określający reformy i inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej. Chodzi o łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz wzmocnienie zrównoważonego rozwoju  kraju.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Zobacz także