Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Określono maksymalny limit wydatków Służby Więziennej na lata 2022–2031. Chodzi o ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby przysługujący funkcjonariuszowi SW, który mieszka poza miejscowością pełnienia tej służby.

  • Maksymalny limit wydatków Służby Więziennej na lata 2022–2031 związany z ryczałtem określono na 96 923 tys. zł, z podziałem oddzielnie dla każdego roku.
  • Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, trzy lata przed upływem 10 lat budżetowych wykonywania ustawy, Rada Ministrów przedstawia Sejmowi projekt zmiany ustawy określającej maksymalny limit wydatków jednostek sektora finansów publicznych, wyrażony kwotowo, na kolejnych 10 lat budżetowych wykonywania ustawy.
  • Projektowane limity zostały określone przez odniesienie do limitu na rok 2021 z waloryzacją. 

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 


Zobacz także