Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 36)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 36), przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.


Rząd chce uprościć zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Wprowadzona zostanie także centralna, elektroniczna rejestracja podmiotów akcyzowych, którą objęte będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi rejestracji w podatku akcyzowym oraz podmioty, które dotychczas nie były objęte takim obowiązkiem. Chodzi m.in. o podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, np. jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej, czy Policji.

Najważniejsze rozwiązania

  • Objęcie monitorowaniem, z użyciem Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych):

- niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,
- przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
- przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

  • Uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD.
  • Uregulowanie zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,
  • Wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

W projekcie przewiduje się również przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym będzie możliwe alternatywne stosowanie dotychczasowej papierowej dokumentacji do ww. dostaw wyrobów akcyzowych.

  • Przedłużenie tego terminu wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców, którzy w związku z panującą epidemią nie będą w stanie ponieść kosztów dostosowania swoich systemów informatycznych do zmian w Systemie EMCS PL2 w 2020 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.


Zobacz także