Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.


Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o dokonanie zmian związanych z wejściem w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy z lat 2007–2008, a ich celem jest wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego UE oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

Rozwiązania dotyczące sektora kapitałowego – nadzór nad dostawcami usług dotyczących przetwarzania danych finansowych dla podmiotów rynku finansowego

 • Zmianie uległy przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji.
 • Dotychczas dostawcy ci uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Po zmianach, udzielanie zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzór nad nimi zostanie przeniesiony w większości do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
 • Niektórzy dostawcy, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku nadal będą podlegać krajowemu nadzorowi.

Nadzór nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną

 • Wzmocniony został nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową
 • i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.
 • Wprowadzono mechanizmy wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).
 • Ważnym narzędziem poprawiającym skuteczność nadzoru nad działalnością transgraniczną podmiotów rynku ubezpieczeniowego będą także platformy współpracy ustanawiane przez właściwe organy nadzorcze albo EIOPA.

Poprawa ochrony konsumentów

 • Aby poprawić ochronę konsumentów, wprowadzono przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.
 • Zapewniono także nieprzerwane wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń – mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze – trwających umów ubezpieczenia oraz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w interesie osób ubezpieczonych. Chodzi o okres po 1 stycznia 2021 r. do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Rozwiązania dotyczące funkcjonowania spółek publicznych i ochrony akcjonariuszy mniejszościowych

 • Wprowadzono zmiany związane z funkcjonowaniem spółek publicznych, które mają obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect.
 • Zmiany zwiększą pewność prawną, jeśli chodzi o wycofanie akcji z obrotu regulowanego oraz pozwolą na utrzymanie należytej ochrony interesów inwestorów mniejszościowych w związku z takimi operacjami.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Zobacz także