Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy Prawo konsularne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy Prawo konsularne, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Projekt przewiduje rozszerzenie ustawy o Karcie Polaka na cały świat tak, aby objąć jej przepisami wszystkie osoby posiadające polskie pochodzenie oraz wszystkie środowiska polonijne.

Doświadczenia 10 lat stosowania ustawy o Karcie Polaka wskazują, że stała się ona ważnym instrumentem pomagającym Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z Macierzą i narodowym dziedzictwem kulturowym. Karta Polaka przyczynia się także do pielęgnowania języka polskiego oraz ułatwia kultywowanie polskich tradycji i osiedlanie się w naszym kraju osób polskiego pochodzenia.

Projekt przewiduje również zmianę nazwy dotychczasowej Rady do Spraw Polaków na Wschodzie na Radę do Spraw Polaków na Obczyźnie.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także