Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.


Rada Ministrów chce zwiększyć dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) o 3 mld zł. Dodatkowe wsparcie ma przyczynić się do pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Obok swoich dotychczasowych zadań, fundusz będzie finansował także budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, budowę lub remont dróg w największych miastach oraz zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich (zadania obwodnicowe)

 • Rząd chce dofinansować budowę obwodnic na drogach  wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 2 mld zł.
 • Obwodnice mają zminimalizować korki w miejscowościach, rozluźnić natężenie ruchu w godzinach szczytu oraz zniwelować hałas związany z komunikacją.
 • Tranzyt ma zostać odseparowany od ruchu lokalnego dzięki nowo powstałym trasom przelotowym.
 • Rząd chce także zwiększyć liczbę obwodnic budowanych na drogach powiatowych i gminnych.

Dofinansowanie dróg w miastach (zadania miejskie)

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg będzie dofinansowywał budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, tj. zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Na zadania te zostanie przeznaczone ok. 1 mld zł.
 • Nowe zadanie funduszu jest odpowiedzią na postulaty samorządowców oraz wpisuje się w działania rządu mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej samorządów w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19.
 • Możliwość dofinansowania inwestycji drogowych w miastach wpłynie na zahamowanie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego na poziomie regionalnym, zwiększy konkurencyjność gospodarczą dużych ośrodków miejskich oraz wpłynie na poprawę jakości życia obywateli.

Zarówno w przypadku zadań obwodnicowych, jak i zadań miejskich przeprowadzane będą konkurencyjne nabory, za które odpowiadał będzie minister infrastruktury. Będzie on także dokonywał oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie kryteriów określonych w ustawie.

 • Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji tego zadania.
 • W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich – 30 mln zł.
 • Rozwiązanie ma na celu dofinansowanie możliwie jak największej liczby jednostek samorządowych, uwzględniając limit środków, którymi będzie dysponował fundusz.

Nowe inwestycje drogowe mają zapewnić miejsca pracy nie tylko firmom budowlanym, często działającym na skalę lokalną lub regionalną, ale także wytwórcom i dostawcom materiałów budowlanych i sprzętu. Będzie to stanowiło bodziec rozwojowy dla dużej części podmiotów sektora budowlanego. Rozwiązanie przyczyni się także do przyspieszenia powstawania bezpiecznej, spójnej oraz nowoczesnej sieci dróg oraz realnego wzrostu konkurencyjności kraju.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg będzie dofinansowywał rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię. W Polsce wskaźnik wypadków z udziałem pieszych jest wyższy niż średnia unijna i wskaźniki większości krajów Unii Europejskiej.
 • W funduszu wyodrębniona zostanie – w ramach zadań powiatowych i gminnych –podkategoria zadań polegająca wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.
 • Dzięki dofinansowaniu będzie można np. realizować inwestycje:

- wymuszające przestrzeganie ograniczeń prędkości w rejonie przejść dla pieszych, (np. montaż progów zwalniających czy zmiana geometrii pasa);
- poprawiające widoczność pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania);
- skracające drogę, jaką muszą pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).

Dotychczasowe wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych

 • W 2019 r.  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinasowanych zostało:

- 1 149 zadań powiatowych na kwotę 1,7 mld zł
- 3 131 zadań gminnych na kwotę 2,1 mld zł

 • W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinasowanych zostanie:

- 623 zadań powiatowych na kwotę ponad 1,2 mld zł
- 1 674 zadań gminnych na kwotę prawie 1,5 mld zł.
- Ostateczna liczba i wartość zadań, które uzyskają dofinansowanie w 2020 r. będzie znana po zakończeniu roku.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także