Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.


Dotychczasowe zadania Rzecznika Finansowego zostaną przejęte przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się efektywność ochrony klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. Utworzony zostanie także Fundusz Edukacji Finansowej, którym będzie zarządzał Prezes UOKiK.

Nowe kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  • Prezes UOKiK będzie odpowiadał za ochronę klientów, którzy korzystają z usług podmiotów rynku finansowego. Chodzi o możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidulanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot.

- Podstawową zaletą tego rozwiązania będzie rozszerzenie dostępnych źródeł informacji na temat naruszeń prawa występujących na rynku finansowym. Pozwoli to na lepszy monitoring rynku i przełoży się na zwiększenie efektywności postępowań w sprawach ochrony zarówno indywidualnych, jaki i zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów prawnych, które obecnie posiada Prezes UOKiK.

  • Postępowania dotyczące pozasądowego rozpatrywania sporów będzie prowadzić Koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy Prezesie UOKiK.
  • Skuteczna i szybka interwencja Prezesa UOKiK będzie miała kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu na rynku finansowym i budowania zaufania obywateli do państwa.
  • Połączenie w jednym urzędzie (UOKiK) zadań dotyczących ochrony interesów konsumentów na rynku finansowym pozwoli także na prowadzenie spójnej i skutecznej kampanii informacyjnej, dotyczącej praw klientów rynku finansowego, a co za tym idzie, zwiększenie jej skuteczności.

Fundusz Edukacji Finansowej

  • Powstanie Fundusz Edukacji Finansowej, który będzie państwowym funduszem celowym zarządzanym przez Prezesa UOKiK. Jednocześnie zlikwidowany zostanie Fundusz Edukacji Finansowej działający na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.  
  • Środki funduszu mają być przeznaczane na działania dotyczące edukacji finansowej, kampanii edukacyjnych i informacyjnych, wydawania publikacji popularyzujących wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego oraz wspierania projektów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących finansów i rynku finansowego.

 

Nowe rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jednocześnie traci moc ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

 


Zobacz także