Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym (7-11 grudnia 2020 r.)

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 7-11 grudnia 2020 r. przyjęto w ten sposób 14 dokumentów.


 1. Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD161). Przyjęto: 09-12-2020.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej (RD203). Przyjęto: 07-12-2020.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego (RD224). Przyjęto: 08-12-2020.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (RD266). Przyjęto: 11-12-2020.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (RD251). Przyjęto: 11-12-2020.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Przyjęto: 08-12-2020.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (RD72). Przyjęto: 11-12-2020.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (RD205). Przyjęto: 11-12-2020.
 9. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” (ID120). Przyjęto: 09-12-2020.
 10. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO” (ID116). Przyjęto: 08-12-2020.
 11. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (ID112). Przyjęto: 10-12-2020.
 12. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (ID122). Przyjęto: 08-12-2020.
 13. Stanowisko Polski na Szczyt Strefy Euro (Bruksela, 11 grudnia 2020 r.). Przyjęto: 09-12-2020.
 14. Stanowisko Polski na posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 10–11 grudnia 2020 r.). Przyjęto: 09-12-2020.

Zobacz także