Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym (30 listopada – 4 grudnia 2020 r.)

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować dokumenty, np. projekty ustaw, rozporządzenia, uchwały czy programy. W tygodniu 30 listopada – 4 grudnia 2020 r. przyjęto w ten sposób 10 dokumentów.


 1. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (RC1). Przyjęto: 30-11-2020.
   
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych (RC2). Przyjęto: 30-11-2020.
   
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (RC3). Przyjęto: 30-11-2020.
   
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów działań interwencyjnych wprowadzanych w strefie zewnętrznej oraz wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych stanowiących podstawę do wprowadzenia w strefie zewnętrznej tych działań (RC6). Przyjęto: 30-11-2020.
   
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (RD185). Przyjęto: 01-12-2020.
   
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (RD257). Przyjęto: 02-12-2020.
   
 7. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy dla producentów świń, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 (ID119). Przyjęto: 02-12-2020.
   
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (RD217). Przyjęto: 04-12-2020.
   
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przyjęto: 01-12-2020.
   
 10. Uchwała Rady Ministrów w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Aneksem do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., przez podpisanie. Przyjęto: 01-12-2020.

 


Zobacz także