Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym (26-30 października 2020 r.)

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 26-30 października 2020 r. przyjęto w ten sposób 11 dokumentów.


 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD136). Przyjęto: 27-10-2020.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (RD146). Przyjęto: 27-10-2020.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. Przyjęto: 26-10-2020.
 4.  Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji Heraldycznej    (RD183). Przyjęto: 30-10-2020.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki (RD235). Przyjęto: 30-10-2020.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przyjęto: 30-10-2020.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Przyjęto: 27-10-2020.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury. Przyjęto: 29-10-2020.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przyjęto: 29-10-2020.
 10. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (ID100). Przyjęto: 30-10-2020.
 11. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030” (ID6). Przyjęto: 27-10-2020.

Zobacz także