Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym (12-16 października 2020 r.)

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 12-16 października 2020 r. przyjęto w ten sposób 7 dokumentów.


  1. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej (RD220). Przyjęto: 14-10-2020.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przyjęto: 16-10-2020.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (RD226). Przyjęto: 14-10-2020.
  4. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. „Forum Zarządzania Internetem 2020” z autopoprawką. Przyjęto: 15-10-2020.
  5. Uchwała Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęto: 14-10-2020.
  6. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, podpisanej w Wilnie dnia 3 sierpnia 2020 r. Przyjęto: 15-10-2020.
  7. Stanowisko Polski na posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 15–16 października 2020 r.). Przyjęto: 14-10-2020.

Zobacz także