Aneks nr 2 do umowy offsetowej z 13 grudnia 2001 r. zawarty między Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej z jednej stronty oraz G.E.I.E Eurotorp z drugiej 21 marca 2011, przedłożony przez ministra gospodarki.

Aneks nr 2 do umowy offsetowej z 13 grudnia 2001 r. zawarty między Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej z jednej stronty oraz G.E.I.E Eurotorp z drugiej 21 marca 2011, przedłożony przez ministra gospodarki.


Obie strony uznały za konieczne zaktualizowanie umowy offsetowej z uwagi na potrzebę doprecyzowania jej zapisów.
Do aneksu 2 wprowadzono następujące zapisy merytoryczne:

• doprecyzowano termin wykonania umowy offsetowej (będzie on przypadł w ostatnim dniu dziesięcioletniego okresu rozpoczynającego się w dniu zatwierdzenia umowy przez rząd; dodatkowo zapisano, że umowa obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia przez Radę Ministrów przez okres 10 lat; termin mija 28 grudnia 2011 r.);

• dookreślono mechanizm zamiany zobowiązań offsetowych (określono dokładnie wymogi formalne dotyczące wniosku zagranicznego dostawcy);

• wprowadzono procedurę i tryb postępowania stron w zakresie stwierdzenia wykonania umowy (m.in. formy oświadczeń stron potwierdzających wykonanie).

Przygotowanie aneksu 2 pozwoli wyeliminować ograniczenia związane umownym określeniem terminu zakończenia realizacji umowy offsetowej. Usunięcie poprzednich lakonicznych i nieprecyzyjnych zapisów pozwoli uniknąć niekorzystnych dla Skarbu Państwa rozliczeń nadwyżek uzyskanych w wyniku realizacji przez zagranicznego dostawcę innych zobowiązań.


Zobacz także