Premier o przyspieszeniu prac w ramach Programu dla Śląska

Inwestycje na Śląsku nabierają tempa. Na trzecim posiedzeniu Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska w formie wideokonferencji omówione zostały dotychczasowe działania, sukcesy oraz plany na kolejne lata. W spotkaniu wzięli udział m .in. premier Mateusz Morawiecki, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Grzegorz Puda i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. 


Premier Mateusz Morawiecki i minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas wideokonferencji. 1 z 5
Fot. Adam Guz / KPRM

Działania na rzecz innowacyjnego Śląska

Program dla Śląska jest realizowany w formule otwartej i cały czas poszukiwane są nowe źródła finansowania oraz włączane nowe inwestycje. Obecnie w ramach Programu znajduje się 116 przedsięwzięć o wartości 62 mld zł. Podpisano umowy o wartości prawie 23 mld zł.   

Pandemia koronawiusa najsilniej dotknęła właśnie województwo śląskie. Dlatego tak ważne jest podjęcie wzmożonych działań mających na celu kontynuację realizacji Programu dla Śląska.

Środki na śląskie inwestycje

Region w ostatnim czasie skorzystał ze wsparcia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na rzecz walki ze skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii. Środki unijne zostały przeznaczone na:

  • domy pomocy społecznej,
  • dofinansowanie wynagrodzenia i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dotacje dla osób, które utraciły pracę.

Były to działania o łącznej wartości blisko 173 mln zł.

Korzysta również z Programu Infrastruktura i Środowisko. Są to przede wszystkim projekty z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych o łącznej wartości 429 mln zł, w tym 234 mln dofinansowania z UE. Zawarto umowy na zakup autobusów elektrycznych dla Gliwic i Sosnowca za kwotę 82 mln zł przy 56 mln zł udziału środków unijnych.

Poza finasowaniem ze środków europejskich, przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu będą finansowane też z budżetu państwa, środków własnych spółek skarbu państwa oraz instytucji finansowych, takich jak Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwo Finansowe Silesia.

Start perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz nowe instrumenty i mechanizmy ukierunkowane na odbudowę europejskiej gospodarki dotkniętej kryzysem w wyniku pandemii COVID-19, czy też realizujące strategię „Zielonego Ładu”, stanowią potencjalne źródło zasilające finansowo Program.

W ramach Funduszu Odbudowy (The Next Generation EU) Polska może zyskać nawet 64 mld euro. Województwo śląskie będzie jednym z największych beneficjentów tych środków.  

Program dla Śląska

Ogłoszony w 2017 r. Program dla Śląska jest jednym z kluczowych projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów. Dzięki temu, że powstawał we współpracy z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Katowicach stanowi odpowiedź na zgłaszane z regionu postulaty.

Do głównych celów Programu należy doprowadzenie do zmiany profilu gospodarczego regionu poprzez stopniowe zastępowanie górnictwa i hutnictwa nowymi przedsięwzięciami, szczególnie w sektorach innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.

Cele szczegółowe Programu:

Cel 1: Wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie.

Cel 2: Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu.

Cel 3: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.

Cel 4: Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej.

Cel 5: Wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce.

Cel 6: Poprawa warunków rozwojowych miast woj. śląskiego.

Instytucją nadzorującą jego wdrażanie jest Rada Wykonawcza powołana w kwietniu 2019 r.

Dotychczas odbyły się dwa posiedzenia Rady, ostatnie w październiku 2019 r. w Katowicach.

Zaplanowano, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w ciągu miesiąca.

 


Zobacz także