Patronaty Premiera


Procedura przyznawania patronatu honorowego Prezesa Rady Ministrów oraz udziału Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Honorowym

1. Procedura określa zasady i tryb przyznawania patronatu honorowego Prezesa Rady Ministrów lub uczestnictwa Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Honorowym, zwanych dalej „Patronatem”.

2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter planowanego przedsięwzięcia.

3. Prezes Rady Ministrów może objąć Patronatem przedsięwzięcia co najmniej o zasięgu wojewódzkim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zasięg lokalny.

4. W przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym Patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

5. Przyjęcie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Prezesa Rady Ministrów.

6. Decyzja w sprawie przyznania Patronatu ma charakter uznaniowy. Prezes Rady Ministrów może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyny.

7. Prezes Rady Ministrów nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym oraz nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków czy organizacji. Nie jest możliwe przyznanie patronatu honorowego inicjatywie w fazie projektu, której etap przygotowań nie daje gwarancji jej realizacji. Inicjatywy/projekty już rozpoczęte i już realizowane nie będą rozpatrywane.

8. W szczególnych przypadkach Prezes Rady Ministrów może cofnąć decyzję o przyznaniu Patronatu. O fakcie odebrania Patronatu organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

9. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o przyznanym wyróżnieniu, w tym rezygnacji z podawania informacji o Patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem.

10. W celu uzyskania Patronatu organizator obowiązany jest przesłać pisemny Wniosek o Patronat Honorowy lub zaproszenie Prezesa Rady Ministrów do Komitetu Honorowego (Wniosek). Wniosek musi zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie.

11. Wniosek należy przesyłać na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

lub przekazywać osobiście w biurze podawczym (w godz. 8.15 - 16.15)

al. J. Ch. Szucha 14

lub drogą elektroniczną na adres mailowy: patronat@kprm.gov.pl.

Wniosek organizator składa nie później niż 60 dni oraz nie wcześniej niż 120 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Za datę przyjęcia Wniosku uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii PRM. Wniosek złożony poza tym przedziałem czasowym nie będzie rozpatrywany.

12. W uzasadnionych sytuacjach Prezes Rady Ministrów może zdecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom, które nie spełniają kryterium określonego w pkt. 11 niniejszej Procedury.

13. O podjętej decyzji w sprawie Patronatu Organizator zostaje powiadomiony w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku. Przy pozytywnie rozpatrzonym wniosku Centrum Informacyjne Rządu przekaże właściwe logotypy Organizatorowi.

14. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem.

15. Wnioskodawca przedstawia sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia objętego Patronatem w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia drogą elektroniczną (na adres mailowy: patronat@kprm.gov.pl).

16. Wnioski o Patronat Prezesa Rady Ministrów są rozpatrywane w Centrum Informacyjnym Rządu (tel. 22 694 67 69).

17. Patronat nie uprawnia organizatora przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania, ani żądania uprzywilejowanego traktowania w relacjach z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dotycząca wniosków o patronat honorowy PRM oraz udziału PRM w Komitecie Honorowym.