Przemysław Czarnek


Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek

minister edukacji i nauki

Odpowiada za oświatę i wychowanie, a także naukę oraz szkolnictwo wyższe. Jest odpowiedzialny za zagadnienia dotyczące wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnokształcącego, specjalnego i zawodowego, a także za podstawy programowe, dopuszczanie podręczników oraz kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli. Do zadań ministra należy także wspieranie rozwoju polskich uczelni oraz instytutów. Minister odpowiada również za sprawy środowiska akademickiego: studentów, doktorantów i naukowców.

Urodzony 11 czerwca 1977 roku w Kole. W 2001 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej”, a w 2015 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy „Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”.

Jest autorem kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 2015-2019 pełnił funkcję Wojewody Lubelskiego. W tym czasie był zaangażowany we wdrażanie reformy strukturalnej szkół i placówek na terenie województwa oraz aktywnie uczestniczył w debacie nad kształtem reformy edukacji.

W 2019 roku uzyskał mandat Posła na Sejm RP IX kadencji, zdobywając ponad 87 tys. głosów. Jako poseł pełni funkcję m.in. zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

19 października 2020 roku powołany na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki. 

Żonaty, ma dwójkę dzieci.