Exposé


  • Niższy ZUS dla małych firm – średnio o 500 zł

  Od 1 lutego 2020 r. ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tzw. Małego ZUS-u plus. Właściciele firm będą mogli płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne. Aby skorzystać z nowego rozwiązania, trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. nieprzekraczający 120 tys. zł. Mały ZUS plus będzie rozwiązaniem dobrowolnym.

  Status: Weszło w życie.

  • Estoński CIT

  Dla mikro i małych firm zostanie wprowadzony tzw. estoński CIT. Chodzi o przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę. Rozwiązanie to będzie korzystne dla przedsiębiorców mających problemy z płynnością finansową i zatorami płatniczymi.

  Status: Wejście w życie od 1 stycznia 2021r.

  •  Niższy CIT do 2 mln euro obrotów

  Podatnicy korzystający z obniżonej stawki podatku CIT będą mieli podwyższony limit przychodów osiąganych w roku podatkowym. Aktualnie limit ten wynosi 1,2 mln euro. Rozwiązanie będzie korzystne dla podatników posiadających status małego podatnika oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, którzy są uprawnieni do korzystania z 9 proc. stawki podatku CIT.   

  •  „13” emerytura

  W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto. Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności. Wypłata będzie odbywać się corocznie, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. „13” emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów. Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł.

  Status: Weszło w życie.

  •  „14” emerytura

  W 2021 r. nastąpi wypłata „14” emerytury. Otrzymają ją osoby, których dochód nie przekracza 120 proc. średniego świadczenia. Będzie obowiązywać zasada złotówki za złotówkę, tj. po przekroczeniu kwoty 1,2-krotności świadczenia wysokość „14” emerytury będzie zmniejszana proporcjonalnie do wzrostu wysokości świadczenia. Maksymalna kwota „14” ma być równa najniższemu świadczeniu.

  Status: Sejm uchwalił ustawę, realizacja w listopadzie 2021 r. 

  •  Program bezpiecznej infrastruktury drogowej

  Program zapewni współfinansowanie m.in. bezpiecznych chodników, rond, lamp ulicznych oraz przejść dla pieszych. Ponadto dzięki internetowi obywatele zostaną włączeni do tworzenia przepisów wzmacniających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

  • Pierwszeństwo pieszego i buspas

  Wprowadzona zostanie zasada pierwszeństwa pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. Możliwe będzie korzystanie z buspasa, gdy w pojeździe znajdować się będzie minimum 4 osoby.

  • Program Modernizacji Szkół

  Składający się ze środków krajowych i unijnych program sprawi, że polska szkoła zacznie odpowiadać na wyzwania przyszłości. Chodzi o pomoce do nauki programowania lub multimedialne tablice. To także wsparcie, które pomoże wykonać niezbędne prace oraz poprawić jakość pomieszczeń, w których uczą się dzieci i młodzież. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkół. Celem jest co najmniej 1000 zeroemisyjnych, samowystarczalnych energetycznie i ekologicznych szkół.

  •  Wzrost liczby lekarzy

  Rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty posłużą zwiększeniu liczby lekarzy w systemie ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o zachęcenie do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami polskimi, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Możliwe będzie także zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce.

  Status: projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów 7 stycznia 2020 r.

  • Badania profilaktyczne dla Polaków

  Wprowadzony zostanie pakiet badań dla każdej osoby po 40. roku życia.

  • Wsparcie dla onkologii

  Na najnowocześniejsze Centrum Onkologii zostanie przeznaczone ok. 1 mld zł.

  • Fundusz Modernizacji Szpitali

  Powołany zostanie fundusz, którego zadaniem będzie modernizacja szpitali, także w Polsce powiatowej.  

  • 100 obwodnic i inwestycje infrastrukturalne

  Przeprowadzona zostanie modernizacja i budowa ok. 9 tys. km torów kolejowych. Będziemy realizować program budowy 100 obwodnic. Budowana będzie m.in. Via Baltica i Via Carpatia.

  Status: Rozpoczęto.

  • Strategiczne inwestycje

  Realizowany będzie przekop Mierzei Wiślanej i budowa tunelu do Świnoujścia. Powstanie także Baltic Pipe – nowy korytarz dostaw gazu, który będzie zarazem symbolicznym końcem uzależnienia Polski od dostaw gazu ze Wschodu. Kontynuowane będą prace przy powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

   

  • Rozwój alternatywnych źródeł energii

  Przeznaczone zostanie wsparcie dla energetyki prosumenckiej i fotowoltaiki. Budowane będą także farmy wiatrowe na Bałtyku. Powołany zostanie pełnomocnik ds. odnawialnych źródeł energii. Rozwijany będzie program „Czyste powietrze”.

  • Walka z plastikiem

  Wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe. Uruchomione zostaną programy redukujące użycie plastiku.

 • Dokonany zostanie przegląd instytucji państwowych. Przeprowadzona będzie także redukcja biurokracji i administracji. W ten sposób powstaną oszczędności na co najmniej kilka miliardów zł.

 • Polska będzie dążyła do wyrównania dopłat dla polskich rolników. W kolejnej perspektywie budżetowej dopłaty dla rolników nie powinny być niższe od dopłat dla rolników francuskich czy niemieckich.

 • Kontynuowane będą m.in. programy aktywizacji dzieci i młodzieży – program KLUB i program SKS (Szkolny Klub Sportowy). Rozwijany będzie także system indywidualnego wsparcia zawodników.

 • Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego

  Zwiększenie limitu z 86 l/ha do 100l/ha zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu 30 l/ha zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

  Status:

  Weszło w życie.

 • Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

  Wspieranie inwestycji na drogach samorządowych od 2019 r. Środki Funduszu przekazywane będą m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych oraz dróg gminnych.

  Status:

  Weszła w życie.

   

  Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

  Ustawa ma przywrócić lokalne połączenia autobusowe istotne z punktu widzenia mieszkańców polskich gmin i powiatów. Samorządy będą mogły określić trasy odtwarzanych połączeń i otrzymać wsparcie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autokarowych. W 2019 r. rząd przeznaczy na ten cel 300 mln zł, a w kolejnych latach po 800 mln zł.

  Status:

  Weszła w życie.

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

  Głównym założeniem split payment jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, trafiającą bezpośrednio na odrębne konto VAT. Mechanizm ma charakter dobrowolny, a decyzję o stosowaniu podejmuje nabywca.

  Status:

  Weszło w życie.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

  Podwyższenie płacy minimalnej (i tym samym polepszenie sytuacji dochodowej osób najmniej zarabiających) – w 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 zł (co oznacza wzrost o 7,1 proc. w stosunku do 2018 r.). Minimalna stawka godzinowa została określona na poziomie 14,70 zł.

  Status:

  Weszło w życie.

 • Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

  Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. dla małych podatników.

  Status:

  Weszło w życie.

 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

  Właściciele najmniejszych biznesów będą płacili niższe, proporcjonalne do przychodów składki na ubezpieczenia społeczne. 

  Status:

  Weszło w życie.

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  Reforma szkolnictwa wyższego i nauki ma zachęcić studentów do pozostania w kraju, przez zapewnienie w Polsce studiów i badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie.

  Status:

  Weszło w życie.

 • Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Ich wprowadzenie to największa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat.

 • Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

  Wprowadzenie obowiązku JPK_VAT dla wszystkich podatników podatku VAT od 1 stycznia 2018 r.

  Status:

  Weszło w życie.

 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) umożliwią dobrowolne oszczędzanie środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

  Status:

  Weszło w życie.

 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

  Zautomatyzowana analiza ryzyka wyłudzeń skarbowych oparta m.in. na danych bankowych. Możliwość tymczasowej blokady konta w celu zatrzymania transferu środków z wyłudzeń.

  Status:

  Weszło w życie.

 • Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Stopniowe zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w 2024 r. Zwiększenie  wynagrodzeń lekarzy: specjalistów i rezydentów, po spełnieniu określonych warunków.

  Status:

  Weszło w życie.

 • Działania nielegislacyjne związane z „Planem dla Wsi”

  Chodzi m.in. o zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności rolniczej, wzmocnienie pozycji rolnika na rynku żywnościowym, wsparcie rolnictwa na terenach górskich, przeciwdziałanie suszy i innym zmianom klimatycznym oraz zwiększenie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle (biogospodarka).

  Status:

  Prace w toku.

 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

  Pomoc finansowa kierowana do rodzin wychowujących dzieci do 18. roku życia.

  Status:

  Weszła w życie.

 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

  Zniesienie obowiązku szkolnego od 6. roku życia, prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6 roku życia - na wniosek rodziców, możliwość kontynuacji w roku szkolnym 2016/2017 nauki w klasie I szkoły podstawowej przez dzieci 7-letnie, które rozpoczęły edukację w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki - na wniosek rodziców.

  Status:

  Weszła w życie.

 • Ustawa o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy

  Zapobieganie odebrania dziecka rodzicom ze względu na złą sytuację materialną rodziny.

  Status:

  Weszła w życie.

 • Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

  Wprowadzenie podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych.

  Status:

  Weszła w życie.

 • Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia.

  Status:

  Weszła w życie.

 • Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

  Wstrzymanie na 5 lat od wejścia w życie ustawy, sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zapewnienie nabywania nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych.

  Status:

  Weszła w życie.

 • Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

  Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej za pracę w wysokości 12 zł, która po waloryzacji wynosi około 13 zł. Stawka godzinowa od 1 stycznia 2018 roku wyniesie 13,70 zł brutto.

  Status:

  Weszła w życie.

 • Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

  Opodatkowanie sprzedaży detalicznej.

  Status:

  Ustawa uchwalona. Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2018 roku.

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  15% stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza 1,2 mln euro.

  Status:

  Weszła w życie.

 • Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

  Zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia (tj. upowszechnienie ubezpieczeń pakietowych oraz zwiększenie stawek taryfowych, do których będą stosowane dopłaty z budżetu państwa).

  Status:

  Weszła w życie.

 • Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

  Podniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji tak, aby wolna od potrąceń była kwota w wysokości najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

  Status:

  Weszła w życie

 • Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

  Obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 60. roku życia i dla mężczyzn do 65. roku życia.

  Status:

  Weszła w życie

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych

  Zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania do 8 tys. zł.

  Status:

  Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

 • ZAPOWIEDŹ:

  Zwiększymy wydatki obronne począwszy od 2016 roku do 2% PKB, zapewni to dodatkowe 800 mln złotych w 2016 roku i odpowiednio więcej w latach następnych na nowoczesny sprzęt dla Wojska Polskiego.

  STATUS PRAC:

  Od 2016 r. wydatki z budżetu państwa na obronność wzrosną z obecnych 1,95 do 2 proc. PKB. Ocenia się, że w następnym roku zapewni to dodatkowo ponad 800 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla wojska. Filarem inwestycji w armię będzie polski przemysł zbrojeniowy. Produkcję na rzecz wojska będzie koordynować Polska Grupa Zbrojeniowa, co wiąże się z utrzymaniem miejsc pracy w Polsce. Projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych został przyjęty przez Radę Ministrów 17 lutego 2015 r. Sejm przyjął nowelizację 27 maja 2015 r. Prezydent podpisał ją 23 lipca 2015 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  To część większego planu wzmocnienia bezpieczeństwa naszego kraju. W listopadzie przedstawię ten plan Polkom i Polakom.

  STATUS PRAC

  9 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”, a MON przygotowało harmonogram jego wdrożenia. Plan jest objęty klauzulą „zastrzeżone”.

 • ZAPOWIEDŹ

  Przeznaczymy od początku 2015 roku dodatkowe 39 milionów złotych dla żołnierzy premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów.

  STATUS PRAC

  Od 2015 r. dodatkowe 39 mln zł jest przeznaczone dla żołnierzy jako premia za dłuższą służbę oficerów i podoficerów. Nowe rozwiązanie promuje dłuższy okres służby żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 r. 

 • ZAPOWIEDŹ

  W grudniu tego roku otworzę Centrum Weterana Misji Poza Granicami Kraju jako praktyczny wyraz szacunku państwa dla jego żołnierzy.

  STATUS PRAC

  Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa służy byłym uczestnikom misji wojskowych, popularyzuje wiedzę o kontyngentach oraz pielęgnuje pamięć o poległych i zmarłych. Od połowy ubiegłego wieku w misjach poza granicami kraju służyło łącznie ok. 100 tys. Polaków, w przeważającej większości żołnierzy. Centrum Weterana otwarto 21 grudnia 2014 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Program de minimis, czyli gwarancji kredytowych dla mikro i małych przedsiębiorców, rozszerzymy o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji. Wydłużymy funkcjonowanie tego programu do 2016 roku.

  STATUS PRAC

  Program de minimis został wydłużony do 2016 r. i rozszerzony o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji. Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2014 r. dotyczące wydłużenia programu de minimis do końca 2016 r. weszło w życie 26 grudnia 2014 r. Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące rozszerzenia programu o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji zostały przyjęte 4 listopada i weszły w życie 14 listopada 2014 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Nie ma żadnego powodu, by każdy Polak posiadający telefon komórkowy, czy oglądający telewizję publiczną nie mógł czuć się bezpieczniejszy, dzięki świadomości, że państwo polskie niezwłocznie powiadomi go o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych. Mój rząd wprowadzi taki system.

  STATUS PRAC

  Każdy, kto posiada TV lub telefon komórkowy może uzyskać bezpośrednią informację o potencjalnych zagrożeniach. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach. 13 listopada 2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską. System powiadamiania jest dostępny od 1 stycznia 2015 r. w TVP Regionalnej i w aplikacji na telefon. 1 lipca 2015 r. system ostrzegania objął wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej i powiadamianie SMS.

 • ZAPOWIEDŹ

  Głównym zadaniem Ministra Zdrowia w 2015 roku będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów kolejkowego i onkologicznego.

  STATUS PRAC

  Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z nowotworami złośliwymi są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Zwiększył się dla nich dostęp do leczenia i badań diagnostycznych.  Od momentu, gdy pacjent z podejrzeniem nowotworu zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni. Zwiększył się także dostęp do lekarzy specjalistów dla wszystkich pacjentów.

 • ZAPOWIEDŹ

  Począwszy od 2015 roku sfinansujemy specjalizację lekarzy w ramach rezydentur  wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015.

  STATUS PRAC

  W 2015 r. ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na rezydentury (w terminach: 1-31 marca oraz 1-31 października). Minister  zdrowia co roku przyznaje ok. 3000 miejsc rezydenckich. W 2015 r. pula została zwiększona do ok. 6500.

 • ZAPOWIEDŹ

  W 2015 r. zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 mln do 100 mln zł.

  STATUS PRAC

  W 2015 r. budżet rządowego programu „Maluch” na budowę żłobków wrósł z 50 mln do 100 mln zł (łączne nakłady na cały program wynoszą 150 mln zł). To oznacza więcej środków na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, a także utrzymanie już istniejących. W 2014 r. działało w Polsce ok. 2500 żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dla porównania w 2007 r. było ich zaledwie 373. Edycję programu „Maluch” na 2015 r. ogłoszono 11 lutego 2015 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  W przyszłym roku [2015] będzie bezpłatny podręcznik do drugich i czwartych klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. Wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych zaopatrzone zostaną w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do 2017 roku.”

  STATUS PRAC

  W 2015 r. darmowe podręczniki posiada klasa: I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasa I gimnazjum. W 2016 r. będzie to klasa: I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz klasa I i II  gimnazjum. W 2017 r. wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 • ZAPOWIEDŹ

  Przyspieszymy wprowadzenie regulacji bezwzględnie likwidujących tak zwane śmieciowe jedzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach już od 1 września 2015 roku.

  STATUS PRAC

  1 września 2015 r. chipsy, słodkie napoje, fast foody i inne rodzaje niezdrowej żywności zniknęły ze szkolnych sklepików. Zakaz podawania, sprzedaży oraz reklamowania niezdrowej żywności obowiązuje w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach oświatowo i opiekuńczo-wychowawczych. Sejm przyjął nowelę ustawy dotyczącą likwidacji „śmieciowego jedzenia” w szkołach 23 października 2014 r., a prezydent podpisał ją 17 grudnia 2014 r. Tzw. rozporządzenie „sklepikowe” wydane przez ministra zdrowia 26 sierpnia 2015 roku, weszło w życie, podobnie jak ustawa, 1 września 2015 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Do końca roku [2014] powołamy fundusz stabilizacji dochodów rolniczych, bardzo ważny ze względu na coraz częstsze przypadki braku terminowej zapłaty rolnikom za dostarczony towar lub drastyczne spadki cen skupu.

  STATUS PRAC

  7 stycznia 2015 r. rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Środki zgromadzone na jego rachunku będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych. Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Nie będą to środki publiczne, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez budżet państwa. Wysokość wpłat ustalono na 0,2 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych. Nad projektem ustawy pracuje Sejm.

 • ZAPOWIEDŹ

  Przygotowujemy specjalną ustawę antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników, bądź otrzymają refundację składek na ZUS. Zapiszemy w projektowanej ustawie możliwość skorzystania w ramach tej pomocy do kwoty 500 milionów złotych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  STATUS PRAC

  Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – na taką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. Ze wsparcia w łącznej kwocie do 500 mln zł mogą korzystać firmy z branży handlowej, przetwórczej i transportowej. Rząd przyjął projekt ustawy 16 grudnia 2014 r. Ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Rząd zrealizuje obietnicę waloryzacji emerytur.

  STATUS PRAC

  1 marca 2015 r. nastąpiła kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur i rent na poziomie min. 36 zł dla świadczeń poniżej 5294 zł. Gdyby zastosować wyłącznie procentowy systemem waloryzacji, najniższa emerytura wzrosłaby o ok. 5 zł.

 • ZAPOWIEDŹ

  Chciałabym stworzyć w Polsce znaną w rozwiniętych krajach zachodu instytucje dziennych domów opieki, w których seniorzy znaleźliby opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa.

  STATUS PRAC

  W Polsce powstanie sieć dziennych domów opieki dla seniorów, w których osoby starsze otrzymają ofertę aktywnego spędzenia wolnego czasu, możliwość realizowania pasji oraz profesjonalną opiekę dostosowaną do swoich potrzeb. Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ i ma im zapewnić odpowiednią do wieku i stanu zdrowia ofertę opiekuńczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną. Planuje się, że w 2015 r. powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek. Przez 6 lat funkcjonowania programu powinno powstać ok. 1200 placówek. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r. Rada Ministrów przyjęła program 17 marca 2015 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Z myślą o seniorach planujemy także stworzenie Instytutu Geriatrii, który będzie specjalnym ośrodkiem leczenia i opieki nad osobami starszymi. Powołanie takiej specjalnej instytucji umożliwi nam wyedukowanie i wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów, których dzisiaj w Polsce dramatycznie brakuje.

  STATUS PRAC

  Rozporządzenie Rady Ministrów ustanawiające Instytut Geriatrii zostało przyjęte przez rząd 25 sierpnia 2015 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Proponujemy prostą zasadę. Złotówka za złotówkę. Oznacza to, że zamiast zabierać rodzicom całe świadczenie, pomniejszymy je tylko o taką kwotę, o jaką przekroczyli próg.

  STATUS PRAC

  Dziś, jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń socjalnych, tracą całą kwotę. Rząd proponuje prostą zasadę: „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że zamiast zabierać rodzicom całe świadczenie, pomniejszymy je tylko o taką kwotę, o jaką przekroczyli próg. Zachęci to rodziców do podejmowania pracy, a także do wychodzenia z szarej strefy. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych został przyjęty przez rząd 24 marca 2015 r. Zasada „złotówka za złotówkę” wejdzie w życie od stycznia 2016 r. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 160 tys. rodzin. 3 lipca 2015 r. ustawa została podpisana przez prezydenta.

 • ZAPOWIEDŹ

  Chcemy, aby od 2016 roku z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy takiej możliwości do tej pory nie mieli. To rodzice bezrobotni pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy.

  STATUS PRAC

  Od 2016 r. ze wsparcia finansowego, analogicznego do urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy, którzy takiej możliwości dotychczas nie mieli. To rodzice poszukujący pracy, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenie rodzicielskie. Będą mogli je pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków i więcej dzieci - odpowiednio dłużej. Świadczenie rodzicielskie nie będzie zależne od wysokości dochodu rodziny i wyniesie 1000 zł na rękę. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych został przyjęty przez Radę Ministrów 31 marca 2015 r. Sejm przyjął nowelizację 25 czerwca 2015 r. Prezydent podpisał ją 5 sierpnia 2015 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Zaproponuję program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej.

  STATUS PRAC

  Rząd zdecydował, że urzędy administracji rządowej mają przyjmować więcej studentów na praktyki. Dzięki decyzji podjętej przez Radę Ministrów 3 marca 2015 r., na każdych 20 zatrudnionych pracowników w administracji rządowej powinno być zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym.

 • ZAPOWIEDŹ

  Minister Edukacji Narodowej rozpocznie wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego.

  STATUS PRAC

  Rozpoczęło się wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego. Start programu „Rok Szkoły Zawodowców” nastąpił  7 października 2014 r. 23 stycznia 2015 r. ministrowie: edukacji, pracy, skarbu i gospodarki zawarli specjalnie porozumienie, dzięki któremu zostanie m. in. nawiązana bliska współpraca specjalnych stref ekonomicznych ze szkołami zawodowymi. Od marca 2015 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępna jest „Mapa szkół zawodowych”. Ruszył już także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

 • ZAPOWIEDŹ

  Zobowiązuję Ministra Finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku [2015] założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej.

  STATUS PRAC

  W nowej ordynacji wprowadzona zostanie zasada rozstrzygania spraw na korzyść podatnika. Zawarty w niej też będzie katalog praw i obowiązków podatnika. Chodzi o jasne wyartykułowanie praw przysługujących obywatelom, ochronę pozycji podatnika i wskazanie urzędom jasnych wytycznych postępowania. Wstępne założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zostały przyjęte przez Radę Ministrów 17 marca 2015 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. W centrum obsługi pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli nie tylko w sprawach dotyczących podatków, ale także z zakresu działania innych instytucji, np. zakładu ubezpieczeń społecznych, służby celnej, samorządu terytorialnego. Przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.

  STATUS PRAC

  Rozwiązania wprowadzające ułatwienia w administracji podatkowej realizowane będą w ramach ustawy o Administracji Podatkowej. Ustawa została przyjęta przez Sejm 27 maja 2015 r. Prezydent podpisał ją 3 sierpnia 2015 r. Wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Wprowadzimy konkretne ułatwienia dla podatników. System e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika oraz zmiany w administracji podatkowej. Zwiększymy przepustowość naszej infolinii podatkowej i zbudujemy internetową Bazę Wiedzy Administracji Podatkowej. Dzięki wsparciu ekspertów Krajowej Informacji Podatkowej podatnicy uzyskają taką samą spójną informację niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego przyjdą ze swoimi pytaniami.

  STATUS PRAC

  System e-podatki: planowane uruchomienie dostępu do konta

  • 16 marca 2015 r. uruchomiono usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37
  • 30 września usługa zostanie uruchomiona w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy. Ok. 15-21 października kolejne 18 urzędów skarbowych (po 1 w każdym województwie plus dodatkowe 2 dla największych województw) udostępni podatnikom tę usługę.  19 listopada usługa będzie udostępniana przez wszystkie urzędy skarbowe.

  Zwiększenie przepustowości infolinii podatkowej:

  • 5 sierpnia 2015 r. został uruchomiony System Informacji Telefonicznej, który usprawni obsługę podatników i pracowników urzędów skarbowych.

  Baza Wiedzy Administracji Podatkowej

  • Produkcyjne uruchomienie tej platformy nastąpi 26 października 2015 r.

  Podatnicy uzyskają taką samą spójną informację niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego przyjdą z pytaniami

  • Objęcie programem wsparcia wszystkich urzędów skarbowych nastąpiło od 1 sierpnia 2015 r. 
 • ZAPOWIEDŹ

  „Zbyt często w naszym kraju barierą do skorzystania z dobrej usługi prawnej są pieniądze. Mój rząd zaproponuje program „Prawo dla każdego”, wzorowane na rozwiązaniach amerykańskich, który dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych zagwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym.”

  STATUS PRAC

  Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa został przyjęty przez Rady Ministrów 14 kwietnia 2015 r. Sejm przyjął nowelizację 25 czerwca 2015 r. Wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Osoby o niskim statusie materialnym będą mogły otrzymać, przed skierowaniem sprawy do sądu, bezpłatną, profesjonalną pomoc prawną. W całej Polsce powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zatrudnieni w punktach prawnicy poinformują, jak rozwiązać konkretny problem prawny i pomogą przygotować pismo np. wszczynające postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne czy przygotują pismo dotyczące zwolnienia z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Z bezpłatnego poradnictwa prawnego będą mogły skorzystać przede wszystkim osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, osoby po 75. roku życia, weterani i kombatanci. Obejmie ono także osoby, które znalazły się w szczególnie ciężkich sytuacjach życiowych, np. ofiary przemocy w rodzinie. Nowe przepisy przewidują także udzielanie bezpłatnej informacji prawnej przez wojewódzkie centra informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.

 • ZAPOWIEDŹ

  Planujemy wdrożenie projektu Kultura Dostępna, dzięki któremu pojawią się tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów, darmowe lekcje w instytucjach kultury dla dzieci i młodzieży, i specjalne oferty dla seniorów. Będziemy dbać o bogatszą ofertę w bibliotekach i poszerzać darmowy dostęp przez Internet do książek, nagrań koncertów i spektakli teatralnych objętych prawem autorskim. Stworzymy specjalny program edukacyjny, który szczególną troską otoczy miejsca i muzea historyczne stanowiące źródło budowania nowoczesnego patriotyzmu i świadomości historycznej młodego pokolenia.

  STATUS PRAC

  Program Kultura Dostępna to systemowe rozwiązanie, którego realizacja ma na celu poszerzanie wachlarza inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej. Oferta tańszego dostępu do wydarzeń artystycznych, muzeów narodowych i teatrów jest systematycznie rozszerzana.

  • Program dotacyjny „Kultura Dostępna”, którego celem jest dofinansowanie zadań ułatwiających dostęp do kultury.
  • Kultura Dostępna w bibliotekach – narodowy program rozwoju czytelnictwa: 245 placówek wyremontowanych/wybudowanych w programie Biblioteka + , 25 mln zł rocznie na zakup nowości bibliotecznych, wszystkie biblioteki podłączone do internetu.
  • Muzea Narodowe dla dzieci i studentów do 26 roku życia za 1 zł.
  • Dodatkowe lekcje muzealne - ok. 4 tys. dodatkowych zajęć odbędzie się w tym roku w 17 placówkach.
  • Oferta kinowa polskich filmów za 10 zł.
  • 286 instytucji kultury oferujących zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
  • www.kulturadostepna.pl – specjalny serwis internetowy, zawierający m.in.: wyszukiwarkę bezpłatnych lub tanich ofert kulturalnych, bazę linków do legalnych zasobów kultury online.
  • Teatr w Polsce - teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia mogły się ubiegać o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach.
  • Kultura Dostępna dla seniorów: w 2015 r. odbędzie się III edycja akcji „60+ Kultura”. Pierwszy weekend jesieni weekendem seniora – 26/27 września 2015 r. Seniorzy w całym kraju będą mogli bezpłatnie lub za symboliczną opłatą skorzystać z oferty instytucji kulturalnych.
 • ZAPOWIEDŹ

  W latach 2015-2020 w ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT będziemy wspierać tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Przeznaczymy na ten cel ponad 2 miliardy złotych.

  STATUS PRAC

  Projekt będzie finansowany ze środków europejskich, w ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych przez samorządy województw. Uruchomienie wsparcia finansowego dla tego projektu pochodzącego z systemu ulg w podatku CIT – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT 26 maja 2015 r. Sejm przyjął ustawę 10 lipca 2015 r. Wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Zobowiązuję Ministra Gospodarki do przedstawienia na początku przyszłego roku [2015] założeń nowego prawa działalności gospodarczej.

  STATUS PRAC

  Założenia do nowego prawa działalności gospodarczej zostały przyjęte przez Radę Ministrów 12 maja 2015 r. Projekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął 28 lipca 2015 r. Obecnie pracuje nad nim Sejm.

 • ZAPOWIEDŹ

  Problemem wielu polskich przedsiębiorców, co negatywnie przekłada się na rynek pracy, jest brak dostępu do szybkiego i łatwego kredytu przeznaczonego na cele inwestycyjne. Dlatego Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększy środki do 25 miliardów złotych na zasilenie polskiej przedsiębiorczości.

  STATUS PRAC

  Zwiększenie środków na zasilenie polskiej przedsiębiorczości jest realizowane stopniowo. Łączna wartość zawartych przez BGK umów w programie „Inwestycje polskie” wynosi już 23,76 mld zł.

 • ZAPOWIEDŹ

  W 2014 roku oddamy do użytku ponad 160 kilometrów dróg ekspresowych i podpiszemy umowy na budowę kolejnych 300 kilometrów. Do końca 2015 roku oddanych zostanie 250 kilometrów dróg ekspresowych i podpisane zostaną umowy na kolejne pół tysiąca kilometrów. W latach 2014-2020 zbudujemy w Polsce 1770 kilometrów autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic za blisko 93 miliardy złotych. Oddamy do użytku pełną sieć autostrad: A1, A2 i A4 i dróg ekspresowych, żeby wymienić tylko S3, S5, S6, S7, S8 i S17 i całą obwodnicę Warszawy.

  STATUS PRAC

  Od 1 stycznia 2014 r. oddano do ruchu 350,6 km dróg krajowych w tym: 61,6 km autostrad, 241,2 km dróg ekspresowych oraz 47,8 km dróg klasy GP (obwodnice, wzmocnienia i przebudowy). Podpisano także umowy na budowę 554,35 km dróg ekspresowych (w tym 44,9 km to kontynuacja). Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu 8 września 2015. Do końca 2023 r. na realizację nowych inwestycji drogowych zostanie przeznaczone 107 mld zł. W tym okresie ma powstać 3,9 tys. km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 57 nowych obwodnic.

 • ZAPOWIEDŹ

  Przyspieszenie w inwestycjach liniowych odczujemy jeszcze w tym roku [2014]. Na święta Bożego Narodzenia pojedziemy z Gdańska do Warszawy poniżej trzech godzin. Zaś z Wrocławia do Warszawy w około trzy godziny czterdzieści minut. Z Katowic i Krakowa do Warszawy w około dwie godziny i trzydzieści minut. W 2015 roku na tory wyjadą całkowicie nowe składy pociągów o wartości 6 miliardów złotych. Na koniec kadencji około 70% taboru PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana.

  STATUS PRAC

  Pierwsze skrócenie czasu przejazdu nastąpiło w grudniu 2014 r., kolejne - w grudniu 2015 r. Planowana realizacja inwestycji dot. taboru PKP Intercity - 2015 r. Do sierpnia 2015 r. zasoby taborowe spółki PKP IC zwiększyły się o blisko 370 nowoczesnych jednostek.

 • ZAPOWIEDŹ

  Koniec obecnej i nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej to dalszy rozwój transportu miejskiego. Kolejne nowe linie, tramwaje i autobusy. Nie muszę nikomu mówić, co oznacza 13,5 miliarda złotych do 2020 roku na nowy tabor i linie tramwajowe dla polskich miast i polskich producentów taboru.

  STATUS PRAC

  Z Funduszy Europejskich 2014-2020 na rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego zagwarantowano ok. 16 mld zł. W podziale na programy jest to: ok. 9 mld zł w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz ok. 2 mld zł w Programie Polska Wschodnia. W regionalnych programach zarządzanych i negocjowanych przez samorządy województw, kwota ta wynosi ok. 5 mld zł.

  Od października 2014 r. nowy tabor dla transportu miejskiego został dostarczony m.in. do Lublina, Olsztyna, Krakowa i Warszawy.

 • ZAPOWIEDŹ

  Będziemy konsekwentnie zwiększać przepustowość polskich portów jak i poprawiać infrastrukturę dostępową od strony lądu. Na te cele wydamy w roku 2015 ponad jeden miliard złotych, do końca 2020 ponad 11 miliardów złotych.

  STATUS PRAC

  Do 7 września 2015 r. na ten cel wydano łącznie ok. 655 mln zł. Realizacja projektów zaplanowanych na 2015 rok przebiega zgodnie z harmonogramem. Do końca 2015 r. planowane jest wydatkowanie ok. 318,6 mln zł, co uwzględniając dotychczas wydatkowane środki oznacza wydatkowanie od 1 października 2014 r. ok. 974 mln zł.

  Pozostałe środki będą przeznaczane sukcesywnie do 2020 r.

  Dodatkowo rząd przygotował "pakiet portowy" w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którego celem jest poprawa konkurencyjności polskich portów. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Mój rząd zaproponuje młodym Polakom, tym najzdolniejszym, by począwszy od 2016 roku mieli możliwość studiowania na najlepszych uczelniach zagranicznych i ta możliwość będzie sfinansowana przez państwo polskie. Pod jednym warunkiem. Każdy z tych młodych ludzi będzie musiał co najmniej pięć lat po powrocie ze studiów przepracować w naszym kraju.

  STATUS PRAC

  Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym będący podstawą do utworzenia programu. Nowelizacja weszła w życie 8 lipca 2015 r.

 • ZAPOWIEDŹ

  Będziemy wspierać rozwój polskiej nauki. Będziemy zwiększać jej finansowanie do poziomu 2% PKB do roku 2020.

  STATUS PRAC

  Środki krajowe zaplanowane w budżecie i przeznaczone na naukę wzrosły o 5,7%. Zapowiedź będzie stopniowo realizowana do 2020 roku w ramach środków budżetowych i europejskich.

 • ZAPOWIEDŹ

  Musimy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. Nie ustanę w wysiłkach, by ta branża stała się wreszcie rentowna. Unowocześnienie i restrukturyzacja wiedzie do tego celu. Projektowane regulacje, którym nadaliśmy szybką ścieżkę legislacyjną w parlamencie, zakładają koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla i zmiany w prawie zamówień publicznych preferujące produkty pochodzenia wspólnotowego.

  STATUS PRAC

  Rada Ministrów przyjęła 30 czerwca 2015 r. dokument "Śląsk 2.0 - Program wsparcia przemysłu województwa śląskiego i małopolski zachodniej". Celem nadrzędnym programu jest dalsze wzmocnienie kluczowej roli Śląska i Małopolski Zachodniej jako siły napędowej polskiego przemysłu przez dostosowanie gospodarki regionu do wyzwań związanych z procesami globalizacji. Główne działania programu to pakiet rozwiązań dla górnictwa (powstanie "Nowa Kompania Węglowa") i pakiet rozwiązań zwiększających globalną konkurencyjność przedsiębiorstw energochłonnych.

  Rząd podejmuje wszystkie działania, aby "Nowa Kompania Węglowa" powstała do 30 września. Obecnie trwa końcowa faza układania wstępnego akcjonariatu NKW. Wśród akcjonariuszy znaleźć się mają Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw zarządzany przez PIR. To nie jest jednak docelowa struktura akcjonariatu. Trwają rozmowy o wprowadzeniu kolejnych podmiotów - także z sektora zupełnie nie powiązanego ze Skarbem Państwa. Utworzenie NKW to element najlepszego spośród analizowanych scenariuszy restrukturyzacji branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce. To zaledwie wstęp do restrukturyzacji spółki. Alternatywą dla powstania NKW byłaby chaotyczna upadłość Kompanii Węglowej, a co za tym idzie narażenie na szwank bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  Argumentem za powstaniem NKW jest też biznesplan nowej spółki. Wynika z niego, że spółka już w czwartym kwartale 2016 r. osiągnie dodatnie przepływy finansowe, a przy sprzedaży 28 mln ton węgla wypracuje ponad 2 mld zł zysku operacyjnego, co pozwoli wypracować zysk dla inwestorów oraz spłacać zobowiązania starej Kompanii Węglowej. Kolejnym ważnym krokiem w realizacji styczniowych porozumień jest sprzedaż kopalni Brzeszcze. Obecnie trwają negocjacje z trzema zainteresowanymi kopalnia podmiotami.

  Ponadto:

  • Ustawa dot. wymogów jakościowych węgla weszła w życie 14 listopada 2014 r.
  • Ustawa dot. koncesjonowania sprzedaży węgla – trwają prace w Sejmie.
  • Zmiany w prawie zamówień publicznych – trwają analizy prawne koordynowane przez Ministerstwo Gospodarki.
 • ZAPOWIEDŹ

  Chciałabym, aby samorządy we współpracy z rodzicami mogły decydować o zakresie monitoringu w szkołach. Dofinansujemy ten projekt w wysokości 50% kosztów zakupu instalacji monitoringu. Pozostałe 50% zapewnią samorządy. Chciałabym, aby taki program działał od początku 2016 roku.

  STATUS PRAC

   Planowane wejście w życie – początek 2016 r. 

 • ZAPOWIEDŹ

  Polacy czekają od wielu lat na Kodeks budowlany, który uprości procedury związane z budową między innymi domów jednorodzinnych. Zobowiązuje Ministra Infrastruktury i Rozwoju do istotnego przyspieszenia prac nad tą regulacją tak, aby na początku przyszłego roku [2015] trafiła ona do parlamentu.

  STATUS PRAC

  W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad projektem Kodeksu budowlanego.

 • Od 2013 r. stopniowo zrównywany jest i podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Docelowo będziemy pracować do 67. roku życia. Dzięki temu nasze emerytury będą wyższe średnio o 45 proc. Szczegóły na stronie www.emerytura.gov.pl.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 stycznia 2013).

 • Na większe wsparcie mogą liczyć rodziny wielodzietne. Ulga na trzecie dziecko jest wyższa o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne - o 100 proc.

  Oprócz tego ograniczony został przywilej podatkowy dla umów autorskich. Przy odpisywaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów twórcę obowiązuje roczny limit 85 tys. zł.

  Przestała także funkcjonować ulga na Internet.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązuje od 1 stycznia 2013).

 • Zamiast podwyżki procentowej - waloryzacja kwotowa. Takie zasady obowiązywały od marca 2012 do lutego 2013 r. Były korzystne dla uboższych emerytów i rencistów, pomagając zmniejszyć dysproporcje w wysokości świadczeń.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 marca 2012 do 28 lutego 2013 r.).

 • Od marca 2012 obowiązują nowe zasady opodatkowania oszczędności na dziennych lokatach bankowych. Nie można już ominąć tzw. podatku Belki.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (obowiązuje od 31 marca 2012).

 • Możliwość wymagania przez zamawiającego, aby osoby zaangażowane do realizacji zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę.

  STATUS PRAC: Nowelizacja Prawa zamówień publicznych (obowiązuje od 19 października 2014 r.)

 • Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1 668 zł do 2 000 zł. Na czwarte i kolejne dziecko wzrośnie z 2 224 zł do 2 700 zł.

  STATUS PRAC: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.)

 • Obowiązuje już  roczny urlop po urodzeniu dziecka. Rozwiązanie objęło wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 17 czerwca 2013 r.).

 • Od roku podatkowego 2014 każda rodzina z dziećmi będzie mogła w 100% wykorzystać ulgę na dzieci, niezależnie od dochodów.

  STATUS PRAC: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.)

 • Od 1 września 2013 r. każda dodatkowa godzina (ponad 5 już bezpłatnych) pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje maksymalnie 1 zł.

  STATUS PRAC:  Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty (obowiązuje od 1 września 2013 r.).

 • W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników wynosi 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka wynosi 1 zł. W gospodarstwach rolnych o powierzchni:

  • poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę zdrowotną opłaca rolnik.

  STATUS PRAC: Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2014 (weszła w życie 1 lutego 2012 r.)

 • Od lutego 2012 składka rentowa po stronie pracodawcy wzrosła o 2 punkty procentowe.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (weszła w życie 2 lutego 2012).
   

 • Mniej biurokracji, więcej konkretnych działań. Pośredniaki będą w większym stopniu premiowane za to, ile osób znalazło pracę, a nie za liczbę zarejestrowanych bezrobotnych.

  STATUS PRAC: Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązuje od 27 maja 2014 r.)

 • Aby polska gospodarka nie zwolniała tempa, potrzebne są dodatkowe pieniądze. Pomóc ma strategiczny program "Inwestycje Polskie". Pomysł jest prosty. Na inwestycje rząd przeznaczy zamrożony dziś kapitał, czyli udziały skarbu państwa w spółkach. Nie obciążą one ani długu, ani deficytu publicznego. Chodzi o 40 mld zł, które popłyną np. na budowę dróg oraz inwestycje energetyczne. Za te fundusze odpowiada specjalna spółka skarbu państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

  STATUS PRAC: Wejście w życie programu 27 grudnia 2012 r.

 • Uproszczony i skrócony zostanie proces budowlany dla większości inwestycji realizowanych na podstawie prawa budowlanego. Zniesiony zostanie wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych.

  STATUS PRAC: Projekt nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (prace w parlamencie).

 • O 300 zł wzrosły pensje żołnierzy i policjantów od 1 lipca 2012.

  STATUS PRAC: Wydanie rozporządzeń umożliwiających wypłatę żołnierzom i policjantom 300 zł podwyżki (weszły w życie 1 lipca 2012).

 • Złoża miedzi i srebra w Polsce są jednymi z największych w Europie. Dlatego podatek od tych kruszców oraz innych kopalin powinien wspierać rozwój gospodarki. Od kwietnia 2012 państwo ma zagwarantowany udział w zyskach z wydobycia wybranych surowców naturalnych.

  STATUS PRAC: Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin (weszła w życie 18 kwietnia 2012).
   

 • ZAPOWIEDŹ: Uśrednienie dochodu ze zbiegów umów zleceń. Oskładkowanie będzie na takiej wysokości, jak od płacy minimalnej. Wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych zostaną objęte składkami.

  STATUS PRAC: Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych – wejście w życie 1 stycznia 2015 r., oskładkowanie dot. umów zleceń – wejście w życie 1 stycznia 2016 r.

 • Rządowa reforma emerytalna ogranicza szczególne uprawnienia służb mundurowych. Policjanci, funkcjonariusze innych służb oraz żołnierze popracują o 10 lat dłużej i nabędą prawo do emerytury po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby. Szczegóły na stronie www.emerytura.gov.pl.

  STATUS PRAC: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 stycznia 2013).
   

 • Powstała specjalna linia gwarancyjna dla mikro, małych i średnich firm. Poręczenia do 60 proc. wartości pożyczki udzielane są  na dwa lata przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Maksymalna kwota gwarancji jednego kredytu to 3,5 mln zł. W pierwszym roku obowiązywania programu gwarancje będą udzielane bez prowizji.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (obowiązuje od 27 lutego 2013 r.).

 • Firmy, które nie dostały zapłaty za towar czy usługę, nie muszą odprowadzać VAT. Ta zmiana dotyczy tzw. małych podatników, czyli tych z rocznym obrotem poniżej 1,2 mln euro. Przy czym chodzi o sytuację, gdy kontrahentem jest inny podatnik VAT. Jeśli kontrahent jest zwolniony z VAT, firma ma zamiast 90 aż 180 dni na odprowadzenie podatku.

  STATUS PRAC: ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (obowiązuje od 1 stycznia 2013).

 • Wprowadzenie zniżek dla rodzin wielodzietnych. Z Karty mogą korzystać rodziny z co najmniej trojgiem dzieci.

  STATUS PRAC: Obowiązuje od 27 maja 2014 r.

 • Nowe przepisy zapewniają racjonalne gospodarowanie złożami węglowodorów oraz sprawiedliwy podział zysków z działalności wydobywczej pomiędzy państwem a przedsiębiorcami.

  STATUS PRAC: Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wejście w życie 1 stycznia 2015 r.); ustawa o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (wejście w życie 1 stycznia 2015 r.).

 • Wprowadzenie ruchomego czasu pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy - to główne zmiany w kodeksie pracy. Już tzw. ustawa antykryzysowa pokazała, że elastyczne rozwiązania odpowiadają na potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.).

 • Adwokat, notariusz, pracownik ochrony, detektyw, taksówkarz. To tylko kilka zawodów, do których dostęp jest łatwiejszy. Docelowo rząd chce "otworzyć" ponad 230 "zamkniętych" dotychczas profesji.

  STATUS PRAC: I transza - Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (wejście w życie 23 sierpnia 2013 r.); II transza – ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (wejście w życie 10 sierpnia 2014 r.)

 • Wprowadzenie darmowego podręcznika dla pierwszaków. Podręczniki będą przejmowane przez kolejne roczniki uczniów.

  STATUS PRAC: Obowiązuje od 1 września 2014 r.

 • Dodatkowe 50 mln zł popłynie w 2013 na budowę żłobków. Samorządy wyłożą tylko 20 proc. wkładu własnego, resztę pokryje państwo. O dofinansowanie będą mogły się także ubiegać prywatne żłobki.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (obowiązuje od 13 lipca 2013 r.).

 • Od 2013 becikowe trafia do rodzin najbardziej potrzebujących, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Ta zmiana wynika z zasady sprawiedliwości i solidarności społecznej.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (obowiązuje od 1 stycznia 2013).

 • Polska odniosła sukces w negocjacjach nad nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Otrzymamy łącznie blisko 500 mld zł. Dzięki środkom europejskim do 2022 r. Polska chce m.in. znaleźć się wśród 20 najbogatszych państw świata (jeśli chodzi o Produkt Krajowy Brutto) i osiągnąć PKB na poziomie 80 proc. średniej państw UE.

  STATUS PRAC: wykonane.

 • Wsparcie dla młodych małżeństw i singli. Państwo dopłaca do kredytu na mieszkanie 10 proc. wartości nieruchomości. Na dodatkowe 5 proc. mogą liczyć pary posiadające dziecko, a na kolejne 5 proc. - jeżeli w ciągu pięciu lat po zakupie mieszkanie urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko.

  Program "Mieszkanie dla Młodych" (MdM) - zasady:

  • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości),
  • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka),
  • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci,
  • program działa w latach 2014-2018.

  STATUS PRAC: Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (program obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.).

 • Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych

 • Wprowadzenie pakietów:

  • onkologicznego – pacjenci onkologiczni będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie. Wprowadzona ścieżka umożliwi kompleksową opiekę nad pacjentem,
  • kolejkowego – zwiększy się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny, a pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do specjalistów.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.)

 • Zwiększona zostanie globalna kwota przeznaczona na waloryzację rent i emerytur. Minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego w 2015 roku wyniesie 36 zł. Rozwiązanie obejmie tych emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 zł.

  STATUS PRAC: Ustawa dotycząca waloryzacji emerytur i rent wejdzie w życie 1 marca 2015 r.

 • Krótsze procesy sądowe i lepsza organizacja pracy sądów to główny cel nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Chodzi m.in. o umożliwienie podejmowania decyzji o charakterze porządkowym i technicznym (a także mniej ważkich decyzji merytorycznych) przez referendarzy sądowych, a dzięki temu umożliwienie wykorzystania czasu sędziów w bardziej efektywny sposób.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 lipca 2015 r.)

 • Trwają prace nad założeniami dotyczącymi opodatkowania dochodów z działalności rolniczej. Obowiązywał będzie limit przychodu, po przekroczeniu którego funkcjonował będzie podatek dochodowy.

  STATUS PRAC: w toku

 • 700-800 mld zł "wpompuje" rząd w polską gospodarkę. Pieniądze trafią na duże inwestycje w drogi, kolej, energetykę, gaz łupkowy, infrastrukturę naukową, armię i policję. Celem jest utrzymanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy.

  STATUS PRAC: w toku.

 • Rządowa propozycja to likwidacja Funduszu Kościelnego i wprowadzenie w zamian możliwości odpisu 0,5 proc. podatku dochodowego na rzecz kościołów i związków wyznaniowych.

  STATUS PRAC: w toku.

 • Przywileje emerytalne będą przysługiwać wyłącznie tym górnikom, którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu.

  STATUS PRAC:  Propozycja reformy zasad nabywania uprawnień do emerytur (w toku).